ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
ภาพข่าว "กรมอนามัย รับโล่รางวัลองค์การโปร่งใส ครั้งที่ 6 (NACC Integrity Awards)"

วันที่ 6 ก.พ. 2560 )
      (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ) นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย รับโล่รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 6 (NACC Integrity Awards) ซึ่งกรมอนามัยได้รับโล่รางวัลมา 3 ปีซ้อน คือ ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 นี้ จากพลตำรวจเอก วัชรพล ประสานราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานและองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนของไทยที่มีความโปร่งใสให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรงสุจริต
      โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย 5 หมวด คือ 1. องค์กรปฏิบัติงานอย่างมีความพร้อมรับผิดชอบในการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินงานขององค์กร ให้ความสำคัญกับประโยชน์ที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสมควรจะได้รับ 2. องค์กรมีการปฏิบัติงานตามหลักธรรม 3. การปฏิบัติงานขององค์กรเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามแนวทางด้านจริยธรรมที่เป็นสากล 4. องค์กรดำเนินงานด้วยความโปร่งใส 5. องค์กรปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจอย่างมีจริยธรรม ณ สำนักงาน ป.ป.ช. อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ​
***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 6 กุมภาพันธ์ 2560
  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข