ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
ภาพข่าว "การตรวจเยี่ยมเสริมพลังสัญจรในการพัฒนาสุขภาพเด็กชาวไทยมอแกน"

วันที่ 3 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 534 คน)

         นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาตรวจเยี่ยมสุขภาพเด็กชาวไทยมอแกน ณ.ศูนยืการเรียนรู้ชุมชนชาวไทยมอแกนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา ในโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.)ปี 2560ระหว่างวันที่1-3กุมภาพันธ์ เพื่อการส่งเสริมและเฝ้าระวังคัดกรองภาวะสุขภาพแก่เด็กเยาวชน และประชาชนอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง รวมถึงการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามบริบทพื้นที่และวัฒนธรรมชาติพันธุ์อย่างเหมาะสม

 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข