ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
ข่าวแจก"กรมอนามัย ขานรับนโยบายลดเรียน เพิ่มรู้สู่การปฏิบัติจริง ชู 4 โครงการ สร้างเด็กไทยสุขภาพดี"

วันที่ 15 ก.พ. 2560 )
         กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขานรับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติจริงด้วย 4 โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี สพป.อ่อนหวาน โครงงานสุขภาพนักเรียน คิดเป็น ทำเป็น ด้วยสมองและ สองมือ และโครงการเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน พร้อมจัดกิจกรรมประกวดเมนูผักกุ๊กน้อยละเลงครัว ส่งเสริมให้เด็กไทยสุขภาพดี
          วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2560) นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี สุขภาพดีปี 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานีว่า กรมอนามัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้เกิดโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพในหลายๆ ด้าน มุ่งเน้นกระบวนการเชิงนโยบายเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยของเด็ก ครอบคลุม 4 โครงการหลัก ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี เป็นรูปแบบการดำเนินงานที่เน้นให้มีการทำงานเป็นทีมเกิดการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งสามารถดูแลสุขภาพ ซึ่งกันและกันได้ โรงเรียนมีการดำเนินการในรูปแบบของเครือข่ายจนสามารถพัฒนาผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นต้นแบบเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับยอดเยี่ยมในปี 2560 จำนวน 14 เครือข่าย และเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับดีมากจำนวน 8 เครือข่าย 2) โครงการ สพป.อ่อนหวาน เป็นโครงการที่มุ่งจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการดำเนินงานทันตสุขภาพ โดยมีแนวคิดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาดูแลโรงเรียนในสังกัดให้เป็นโรงเรียนที่งดขายและให้บริการน้ำอัดลมในโรงเรียน ซึ่งมี สพป. ที่ดำเนินการสำเร็จแล้วและรับรางวัลในปีนี้ 6 สพป.
           "3) โครงการโครงงานสุขภาพนักเรียน คิดเป็น ทำเป็น ด้วยสมองและสองมือ ที่มุ่งสร้างความท้าทาย รวมทั้งกระตุ้นให้โรงเรียนต่างๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โครงงานสุขภาพที่มีความหลากหลาย แปลกใหม่ และมีความต่อเนื่องยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของนักเรียน มีโครงงานสุขภาพของนักเรียนที่ลดปัญหาสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นแบบและสร้างแรงจูงใจให้โรงเรียนอื่นๆ พัฒนาสร้างสรรค์ต่อไปจำนวน 26 โครงงาน และ 4) โครงการเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน กิจกรรมประกวดเมนูผักกุ๊กน้อยละเลงครัวเพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนกินผักในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งมีเมนูอาหารผักที่ชนะเลิศระดับประเทศ 39 เมนู” นายแพทย์ณัฐพร กล่าว
           รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในตอนท้ายว่า ที่ผ่านมากรมอนามัยได้นำแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายการทำงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งมุ่งประเด็นเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของเด็กนักเรียนและบุคลากร โดยร่วมกับโรงเรียน และชุมชน จนเกิดเครือข่ายที่เข้มแข็ง ประกอบกับรัฐบาลกำหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาด้วยการนำนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่นำไปใช้ในชีวิตจริงได้โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนตามปกติทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่นำไปใช้ในชีวิตจริงได้จนนำไปสู่การเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมปัจจุบันมีโรงเรียนรวมตัวกันเป็นเครือข่ายทั้งประเทศ มากกว่า 1,000 เครือข่าย 9,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ส่งผลให้นักเรียนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเป็นระบบและครบวงจร
 
***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 15 กุมภาพันธ์ 2560
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข