ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
)

       กระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดงานประชุมขับเคลื่อนแผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (Promotion & Prevention Excellence Strategic Plan Forum) สร้างการเรียนรู้ พัฒนานโยบายสู่การปฏิบัติให้คนไทยสุขภาพดี 29-31 มีนาคมนี้
       วันนี้ (15 มีนาคม 2560) นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยในงานแถลงข่าวการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (Promotion & Prevention Excellence Strategic Plan Forum) ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ การบริการเป็นเลิศ บุคลากรเป็นเลิศ และการบริหารเป็นเลิศ ซึ่งกรมอนามัยได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยเน้นให้มีกลไกคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคระดับชาติ (National Public Health Board) มีการขับเคลื่อนในทุกภาคส่วนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (Health in All Policies) การบูรณาการและเครือข่ายในการลดความเสี่ยงภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัย ซึ่งการขับเคลื่อนงานดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดจัดประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion & Prevention Excellence Strategic Plan Forum) ขึ้นในวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2560 นี้ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,600 คน
        นายแพทย์วชิระ กล่าวต่อว่า ในการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ จะมีการนำเสนอกรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทบทวนอดีต ปัจจุบันและความท้าทายในอนาคตของประเทศไทยและต่างประเทศ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้เข้มแข็งมุ่งสู่การเป็นเลิศ โดยใช้ 3 เข็มมุ่ง คือ เสริมกลยุทธ์เก่าให้เข้มแข็งโดยใช้ PIRAB (Bangkok Charter 48)สร้างกระบวนการใหม่ให้ประชาชนเรียนรู้เพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาจากมองเป็นเรื่องๆ เป็นมองคนตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่ก่อนปฏิสนธิจนถึงวันที่จากไป ซึ่งบุคลากรด้านสาธารณสุขสามารถเติมความรู้ เสริมพลัง และพบกับคำตอบเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศได้ในการประชุมครั้งนี้ ทางด้าน นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคตั้งเป้าจะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ปฏิรูประบบป้องกัน ควบคุมโรค ด้วย 3 มาตรการสำคัญ คือ SMART prevent SMART Detect และ SMART Respond โดยมีแนวทางการพัฒนาระยะที่ 1 ปี2560 - 2564 ได้แก่1)การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยเฉพาะการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หรือ Emergency Operations Center หรือ EOC ด่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 3) การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ทั้งระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ และระบบงานห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข 4)การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือ และ 5) การพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
       "ทั้งนี้ ในระยะที่ 2 ปี 2565 - 2569 คือ สร้างความเข้มแข็งพัฒนาสมรรถนะด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่เข้มแข็งในระดับภูมิภาค ระยะที่ 3 ปี 2570 – 2574 สู่ความยั่งยืน มีการปรับปรุงระบบงาน Bio-Containment Unit ให้สามารถรองรับผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย และระยะที่ 4 ปี 2575 – 2579 ระบบควบคุมโรคของประเทศไทยจะเป็นระบบควบคุมโรคที่ดีที่สุด 1 ใน 3 ของเอเชีย”
        รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว ทางด้าน นายแพทยธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เรียนรู้การพัฒนานโยบาย กำหนดกลยุทธ์ วิธีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมจากกระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย ที่จะมานำเสนอการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่สอดรับกับนโยบาย Health in All Policy ตลอจนการบรรยาย อภิปราย เสวนากับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศจากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) การนำเสนอต้นแบบงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่ จาก 13 เขตสุขภาพ และบูธนิทรรศการจากกรมวิชาการและหน่วยงานที่ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประเทศไทย
         
                                                           ***
                                                                           ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 15 มีนาคม 2560 
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข