ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
กรมอนามัย จับมือภาคีเครือข่าย ลงนาม MOU ยกระดับพัฒนาสุขอนามัยสามเณร 4.0

วันที่ 8 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 448 คน)
          กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ยกระดับการพัฒนาสุขอนามัยสามเณร 4.0”กับกรมควบคุมโรค โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดูแลโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดแพร่ น่าน ลำปาง ตาก และภาคีเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมให้สุขภาพสามเณร ให้มีภาวะโภชนาการดีสุขอนามัยที่ดี
           วันนี้ (8 พฤษภาคม 2560) นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาสุขาภิบาลสุขอนามัยโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการตามพระราชดำริภายใต้โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปีงบประมาณ 2560 กรมอนามัย ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ว่า กรมอนามัย ในฐานะหน่วยร่วมสนองงานโครงการตามพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการตามพระราชดำริ โดยให้บริการความรู้ส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามัย และพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามเณรมีภาวะสุขภาพโดยรวมดีขึ้น และรายงานผล การดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าสามเณรมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนสูงกว่าร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 และ 2559 พบว่า สามเณรมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 16.19 เป็น ร้อยละ 18.02 ฟันผุ ร้อยละ 38.6 และความสะอาดของผิวหนัง มีขี้ไคลและกลิ่นตัว ร้อยละ 26.32 สภาวะแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียน พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 75 ส้วมไม่สะอาดไม่ถูกสุขลักษณะ จำนวนมาก จึงได้มีการพัฒนาส้วมโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ จำนวน 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31
           นายแพทย์ดนัย กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัยได้มีส่วนร่วมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสามเณรโรงเรียน พระปริยัติธรรมตามแนวพระราชดำริ นำร่องโรงเรียนที่มีความพร้อม จังหวัดละ 1 แห่ง ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขพื้นที่จังหวัดเป้าหมายในการส่งเสริมโภชนาการที่เหมาะสมและบริหารกายตามวิถีสมณะเพื่อลดภาวะอ้วนของสามเณร พร้อมสนับสนุนสื่อความรู้ โภชนาการสำหรับสามเณร แนวทางส่งเสริมโภชนาการ ข้อปฏิบัติสำหรับสามเณรที่มีภาวะโภชนาการเกิน ตัวอย่างเมนูอาหาร ล้างมือ 7ขั้นตอน สุขบัญญัติ และถวายความรู้เกี่ยวกับการบริหารกายถูกวิธีวิถีสมณะ ดังนั้น กรมอนามัยจึงมีแนวคิดจะขยายผลในโรงเรียนอื่นอีกต่อไป และได้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียนและพัฒนาที่จำวัดของสามเณรร่วมกับภาคีเครือข่ายด้วย และจัดทำโครงการพัฒนาสุขาภิบาลสุขอนามัยโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการตามพระราชดำริขึ้น
          "สำหรับการประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านสุขภาพอนามัยสามเณรให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพตลอดจนกำหนดแนวทางดำเนินงานร่วมกัน มุ่งให้สามเณรมีภาวะสุขภาพดีและพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ยกระดับการพัฒนาสุขอนามัยสามเณร 4.0” ระหว่างฝ่ายโรงเรียนกับฝ่ายสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ จะมีการประชุมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดูแลโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดศรีสะเกษ และภาคีเครือข่าย” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด
 
 ***
 
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 8 พฤษภาคม 2560
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข