ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
กรมอนามัย ชี้แจง เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

วันที่ 17 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 634 คน)
          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีการจัดเวทีเสวนาประเด็น "หยุด!! ฆ่าน้ำนมแม่” แล้วโซเชียลมีเดียส่วนหนึ่งต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และต้องการทราบข้อเท็จจริงว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายห้ามโพสต์อาหารเสริมสำหรับเด็กทารก ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2560 เป็นต้นไป จริงหรือไม่
          กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอชี้แจง เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ซึ่งมีข้อห้ามโฆษณาอาหารสำหรับทารก และอาหารเสริมสำหรับทารก เพื่อป้องกันการสับสน ดังนี้
          1. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.​ 2560 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 กันยายน 2560
         2. กฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามที่ประเทศไทยได้ให้การรับรองหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ตามมติที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 34 และครั้งที่ 63 ที่ให้แต่ละประเทศปรับปรุงให้เป็นกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้ประชาชนโดยเฉพาะแม่ได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็ก และอาหารเสริมสำหรับทารก ผ่านวิธีการส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้เนื่องจากช่วงวัยทารกและเด็กเล็กเป็นช่วงอายุที่บอบบางและจำเป็นต้องได้รับการดูแลให้ได้รับอาหารที่ดีและเหมาะสมที่สุด ซึ่งเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 เดือนควรได้กินนมแม่อย่างเดียว และหลัง 6 เดือนให้กินนมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัย อาหารสำหรับทารก และอาหารเสริมสำหรับทารก ควรจะใช้ในกรณีจำเป็นและใช้อย่างเหมาะสม ดังนั้นการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดของอาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็ก และอาหารเสริมสำหรับทารก ควรมีการควบคุมให้เป็นไปในลักษณะที่เหมาะสม ไม่โอ้อวดเกินจริง ไม่ชักจูงให้เกิดการใช้โดยไม่จำเป็น โดยมาตรา 14 กำหนดห้ามผู้ใดโฆษณาอาหารสำหรับทารก ห้ามผู้ใดโฆษณาอาหารสำหรับเด็กเล็กโดยใช้ข้อความเกี่ยวกับทารกหรือเด็กเล็กในสื่อโฆษณาที่มีลักษณะเชื่อมโยงหรือทำให้เข้าใจว่าเป็นอาหารสำหรับทารกหรือเหมาะสมสำหรับใช้เลี้ยงทารก และมาตรา 25 กำหนดห้ามผู้ใดโฆษณาอาหารเสริมสำหรับทารก ซึ่งคำว่า "โฆษณา" ตามกฎหมายฉบับนี้หมายความว่า การกระทำไม่ว่าโดยวิธีใดๆให้ประชาชนเห็น หรือทราบข้อความ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ทางการค้า ดังนั้น หากผู้ใดกระทำการโพสต์รูปหรือสื่อใดๆ อันเป็นการโฆษณาอาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็ก และอาหารเสริมสำหรับทารก แล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำเพื่อประโยชน์ทางการค้า ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข