ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
กรมอนามัย ย้ำ แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุ “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย” เปิดเวทีวิชาการถ่ายทอดความรู้

วันที่ 17 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 698 คน)
         กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย จัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2560 เปิดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี พร้อมมอบโล่เชิดชูบุคคล-องค์กรต้นแบบการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ
         วันนี้ (17 สิงหาคม 2560) นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระดับชาติ ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี ว่า สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ โดยร้อยละ 95 ของผู้สูงอายุมีความเจ็บป่วยด้วยโรคและปัญหาสุขภาพ มีเพียงร้อยละ 5 ที่มีสุขภาพแข็งแรง ผู้สูงอายุ 1 ใน 2 คน อ้วน และเป็นโรคอ้วน และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพียงร้อยละ 46 ผู้สูงอายุอยู่คนเดียว จำนวน 6 แสนคน หรือร้อยละ 7.7 อยู่ลำพังกับคู่สมรส จำนวน 1.3 ล้านคน หรือร้อยละ 16 ในปี 2555 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี 2553 พบร้อยละ 19.7 และจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.3 ในปี 2583 และในปี 2553 องค์การ องค์การโรคอัลไซเมอร์ระหว่างประเทศ (Alzheimer’s Disease International : ADI) ได้ประเมินว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมทั่วโลกมากกว่า 35 ล้านคน อยู่ในเอเชียอาคเนย์ 2.4 ล้านคน ส่วนในประเทศไทย จากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 ปี 2557 โดยสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบว่า มีผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป มีภาวะสมองเสื่อม ร้อยละ 8.1 โดยพบในผู้สูงอายุชายร้อยละ 6.8 ผู้สูงอายุหญิงร้อยละ 9.2 หรือเท่ากับผู้สูงอายุวัยเกิน 60 ปี ทุกๆ 12 คน จะพบเป็นโรคสมองเสื่อม 1 คน
       นายแพทย์วชิระ กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัยตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ตั้งเป้าหมายให้คนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดในอีก 20 ปีข้างหน้า อยู่ที่ 85 ปี และต้องอยู่อย่างมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 75 ปี ที่ผ่านมามีการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพเเก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุด้วยแนวคิด ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย หรือ 4 Smart ได้แก่ 1) Smart Walk ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อร่างกายที่แข็งแรง ไม่หกล้ม โดยให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที 2) Smart Brain & Emotional ดูแลฝึกทักษะทางสมอง ส่งเสริมสุขภาพจิตและอารมณ์ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ รณรงค์และส่งเสริมพฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่ 3) Smart Sleep คือ นอนหลับอย่างเพียงพออย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมง และ 4) Smart Eat กินอาหารตามหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่ ลดหวาน มัน เค็ม เน้นผัก ผลไม้ เลือกอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูง เช่น ปลาทะเล ซึ่งมีกรดโอเมก้า 3 สูง ช่วยบำรุงประสาท สายตา และสมอง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากที่ดี เพื่อความสามารถในการบดเคี้ยวอาหาร มีฟันใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ 4 คู่สบ ตลอดจนการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ความรอบรู้สำหรับประชาชน ผ่านแอปพลิเคชัน สูงวัย สมองดี และคู่มือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อม ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย
        "ทั้งนี้ กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่าย ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพดี ให้มีสุขภาพแข็งแรง ยืดเวลาที่จะเกิดการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือการเข้าสู่ภาวะทุพพลภาพออกไป ด้วยการนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ส. คือสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย สนับสนุนองค์ความรู้แนวทางการดำเนินงานให้กับภาคีเครือข่ายทุกระดับ และสรรเสริญด้วยการสร้างแรงจูงใจแก่บุคคลและหน่วยงาน โดยจัดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระดับชาติ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้เป็นต้นแบบการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ต่อไป” นายแพทย์วชิระ กล่าว อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในตอนท้ายว่า การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระดับชาติ ประจำปี 2560 ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากศูนย์อนามัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Caregiver) ผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายประมาณ 500 คน
 
*** 
 
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 17 สิงหาคม 2560
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข