ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
กรมอนามัย การันตี ตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์) ผ่านมาตรฐาน “ตลาดสด น่าซื้อ” 5 ดาว

วันที่ 15 ก.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 318 คน)

          กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด มอบป้าย "ตลาดสด น่าซื้อ” ระดับดีมาก 5 ดาว พร้อมมอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย แก่ตลาดอเนกประสงค์จิตมั่น ราชกิจ (ติวานนท์)
          วันนี้ (15 กันยายน 2560) นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยหลังพิธีมอบป้ายตลาดสด น่าซื้อ และป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ณ ตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์)ว่า กรมอนามัยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด ได้ดำเนินการพัฒนาตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์)ตามเกณฑ์มาตรฐาน "ตลาดสด น่าซื้อ” ของกรมอนามัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ตลาดสด น่าซื้อ ต้นแบบ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหาร ภายใต้กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 1)จัดการอบรมและจัดทำบัตรประจำตัว ผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 60คน เพื่อพัฒนาให้ผู้สัมผัสอาหาร มีความรู้ ความเข้าใจด้านการสุขาภิบาลอาหารและปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้อบัญญัติของท้องถิ่น 2)จัดการศึกษาดูงานการบริหารจัดการตลาด เพื่อการพัฒนาตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์) จำนวน 2 รุ่น รวม 66 คน โดยมุ่งเน้นหลักการเรียนรู้โดยการลงมือทำ (Learning by doing) ตามแนวคิดของพลโทฐิตะฐาน สุขศรี ผู้ว่าราชการที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ฯ (ติวานนท์)เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการและการบริหารจัดการตลาดให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ 3) การจัดทำป้ายร้านค้า/ป้ายชื่อห้องต่างๆ จำนวน 87 ป้าย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของฝ่ายที่ประทับ หากให้แต่ละร้านจัดทำเองจะใช้วัสดุหลากหลาย ไม่เป็นระเบียบ และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ข้อ 20การจัดให้มีหมายเลขแผง ชื่อผู้ขายให้มองเห็นชัดเจน และ 4)ดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย พร้อมมอบป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ให้กับร้านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
           "ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (ศูนย์อนามัยที่ 13 กทม.) และภาคีเครือข่ายตลาดสด น่าซื้อ ได้ร่วมตรวจประเมินตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์) รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ซึ่งผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ระดับดีมาก โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้านกายภาพ เป็นการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 17 ข้อขึ้นไป จากเกณฑ์ทั้งหมด 40 ข้อ ตามรายละเอียดเกณฑ์ในคู่มือการพัฒนาตลาดสด น่าซื้อ 2)ด้านอาหารปลอดภัย อาหารสดที่จำหน่ายในตลาดสด น่าซื้อ ตรวจไม่พบสารปนเปื้อนอันตราย 6ชนิด คือ ฟอร์มาลิน สารกันรา สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกำจัดแมลงและสารเร่งเนื้อแดง และ 3)ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นการจัดองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค คือ จัดให้มีจุดให้ความรู้ จัดให้มีเครื่องชั่งกลางที่ได้มาตรฐานกรมการค้าภายใน จัดให้มีจุดทดสอบสารปนเปื้อน 5 ชนิด ยกเว้นสารเร่งเนื้อแดงซึ่งต้องส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว
 
 ***
 
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 15 กันยายน 2560
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข