ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
กรมอนามัย จับมือ สผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาขาสาธารณสุข

(จำนวนคนอ่าน 333 คน)
     กรมอนามัย ร่วมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาขาสาธารณสุข ดำเนินการในระยะ 5 ปี
     วันนี้ (25 กันยายน 2560) นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาขาสาธารณสุข” ร่วมกับ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย ว่า กรมอนามัย ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสาธารณสุขแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2573 ซึ่งเป็นทิศทางและกรอบการดำเนินงานสำคัญในการสร้างความพร้อมด้านสาธารณสุขของประเทศ และบูรณาการการดำเนินงานในระดับต่างๆ ให้คำนึงถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ได้บูรณาการประเด็นด้านสาธารณสุขกับแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 และแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan - NAP) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และร่วมขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคและระดับโลก ที่สอดคล้องกับความตกลงปารีสและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
     นายแพทย์วชิระ กล่าวต่อไปว่า การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาขาสาธารณสุข ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนแบบองค์รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ หรือ Health in All Policies ควบคู่ไปกับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกรมอนามัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานและร่วมขับเคลื่อนงานในภาพรวมของประเทศ รวมถึงการผลักดันให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาขาสาธารณสุข ดำเนินการในระยะ 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2560 - 2565) ซึ่งที่ผ่านมากรมอนามัยในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพ และมีภารกิจหลักในการคุ้มครองสุขภาพประชาชนในทุกกลุ่มวัย ทั้งการผลักดันนโยบาย เสริมสร้างทักษะของประชาชนในการปรับตัวและจัดการต่อภัยสุขภาพ พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ วิชาการที่เกี่ยวข้อง และประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้สังคมไทยมีความพร้อมและมีภูมิคุ้มกันในการรับมือกับความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ "การลงนามความร่วมมือระหว่างกรมอนามัยและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาขาสาธารณสุข โดยใช้ศักยภาพตามภารกิจของทั้งสองหน่วยงานเพื่อหนุนเสริมกัน รวมทั้งช่วยเพิ่มคุณค่าของผลลัพธ์จากการดำเนินการที่เกิดขึ้น นำไปสู่การบรรลุยุทธศาสตร์ตามเป้าหมายของทั้งสององค์กรและประเทศต่อไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว
***
 ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 25 กันยายน 2560
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข