ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
)

กรมอนามัยได้รับรางวัล "ส่วนราชการที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ" จากส่วนราชการ 9 แห่ง (รางวัลผลงานระดับดีเด่น 1 แห่ง ผลงานระดับดี 4 แห่ง และผลงานระดับชมเชย 4 แห่ง)
โดยท่านรองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลจาก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัด นนทบุรี
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข