ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
)
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ในงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กและเยาวชน
 
          เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคมที่ผ่านมา กลุ่มทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีได้มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กและเยาวชนขึ้น ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนภิเษก ม.ราชภัฏ จ.อุบลราชธานี เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในสายงานทันตสาธารณสุข ให้มีการดำเนินงานประสานความร่วมมือในรูปแบบของเครือข่ายทันตสาธารณสุข เนื้อหาในการจัดอบรมประกอบด้วย นโยบายงานส่งเสริมทันตสุขภาพของศูนย์อนามัยที่ 7 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การบูรณาการงานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น การพัฒนาเครือข่ายกิจกรรมการเรียนการสอนทันตสุขศึกษาในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Uddate in Periodontal Disease การบริหารจัดการงานเคลือบหลุมร่องฟันและการลดวิกฤตฟันผุในกลุ่มวัยเรียน Uddate in Cariology รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน นวัตกรรมการสอนแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันผ่านโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบข้อมูลทันตสาธารณสุข เทคนิคการเขียนโครงการทันตสาธารณสุขระดับพื้นที่ และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณส่งเสริมสุขภาพช่องปากจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผุ้ทรงคุณวุฒิ จากหลายสถาบัน มีผุ้เข้ารับการอบรมจาก 7 จังหวัดเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีจำนวน 50 คน
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข