Menu
webboard
ค้นหาข้อมูล
 
Intranet กรมอนามัย
 
Username
Password
 
การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
การลดปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนและวัยรุ่น
การลดภาวะโรคอ้วนคนไทย
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
รายชื่อสถานีบริการน้ำมัน
สาธารณสุขร่วมใจลดโลกร้อน


ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ในงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กและเยาวชน
 
          เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคมที่ผ่านมา กลุ่มทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีได้มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กและเยาวชนขึ้น ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนภิเษก ม.ราชภัฏ จ.อุบลราชธานี เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในสายงานทันตสาธารณสุข ให้มีการดำเนินงานประสานความร่วมมือในรูปแบบของเครือข่ายทันตสาธารณสุข เนื้อหาในการจัดอบรมประกอบด้วย นโยบายงานส่งเสริมทันตสุขภาพของศูนย์อนามัยที่ 7 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การบูรณาการงานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น การพัฒนาเครือข่ายกิจกรรมการเรียนการสอนทันตสุขศึกษาในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Uddate in Periodontal Disease การบริหารจัดการงานเคลือบหลุมร่องฟันและการลดวิกฤตฟันผุในกลุ่มวัยเรียน Uddate in Cariology รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน นวัตกรรมการสอนแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันผ่านโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบข้อมูลทันตสาธารณสุข เทคนิคการเขียนโครงการทันตสาธารณสุขระดับพื้นที่ และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณส่งเสริมสุขภาพช่องปากจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผุ้ทรงคุณวุฒิ จากหลายสถาบัน มีผุ้เข้ารับการอบรมจาก 7 จังหวัดเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีจำนวน 50 คน
 ปฏิทินกิจกรรม
แสดงความคิดเห็น
ท่านรู้จักสายด่วน 0-2590-4000 สายด่วนสุขภาพกรมอนามัยหรือไม่

มีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่
คุณศรัณยู หรือ คุณธนพล
โทร 0-2590-4293
ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย
DHIA
ระเบียงคุณธรรม กรมอนามัย
ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย
IT-Zone
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายสาธารณสุข
สู่ความสำเร็จ
E-Service กรมอนามัย
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 เริ่มนับ 12 กันยายน 2551
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ก.พ.ร. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สายด่วน 1111
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
 
   Copyright 2008 Department of Health : Ministry of Public Health
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000