จากในเว็บ จาก Google
 
)
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ในงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กและเยาวชน
 
          เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคมที่ผ่านมา กลุ่มทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีได้มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กและเยาวชนขึ้น ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนภิเษก ม.ราชภัฏ จ.อุบลราชธานี เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในสายงานทันตสาธารณสุข ให้มีการดำเนินงานประสานความร่วมมือในรูปแบบของเครือข่ายทันตสาธารณสุข เนื้อหาในการจัดอบรมประกอบด้วย นโยบายงานส่งเสริมทันตสุขภาพของศูนย์อนามัยที่ 7 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การบูรณาการงานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น การพัฒนาเครือข่ายกิจกรรมการเรียนการสอนทันตสุขศึกษาในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Uddate in Periodontal Disease การบริหารจัดการงานเคลือบหลุมร่องฟันและการลดวิกฤตฟันผุในกลุ่มวัยเรียน Uddate in Cariology รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน นวัตกรรมการสอนแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันผ่านโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบข้อมูลทันตสาธารณสุข เทคนิคการเขียนโครงการทันตสาธารณสุขระดับพื้นที่ และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณส่งเสริมสุขภาพช่องปากจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผุ้ทรงคุณวุฒิ จากหลายสถาบัน มีผุ้เข้ารับการอบรมจาก 7 จังหวัดเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีจำนวน 50 คน
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สายด่วน 1111 ของรัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. สสช สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
 เกี่ยวกับกรม บริการประชาชน มัลติมีเดีย ติดต่อกรม หน่วยงาน
 เกี่ยวกับกรมอนามัย
 ผู้บริหารกรมอนามัย
 กฎ / ระเบียบ / ประกาศ
 CIO กรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
กระดานถาม - ตอบ
FAQ
ความรู้สุขภาพ
บริการอื่นๆ (e-Services)

ที่อยู่กรมอนามัย
ดูแผนที่บน Google Map
สายด่วนกรมอนามัย 0 2590 4000
หน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานส่วนภูมิภาค
หน่วยงานอื่นๆ
Copyright 2014 Department of Health : Ministry of Public Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
แผนที่บน Google map
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์