กรมอนามัย จับมือเครือข่าย ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ผ่านกลไก สธ.ระดับจังหวัด       กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่าย ส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ เด็กวัยเรียนวัยรุ่น ผ่านกลไกสาธารณสุขระดับจังหวัด สร้างเด็กไทยสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพ
       วันนี้ (3 ธันวาคม 2562) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นตามนโยบายสำคัญ ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของ กรมอนามัยได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เป็นการวางรากฐานโครงสร้างคุณภาพคน เพื่อสร้างเด็กรุ่นใหม่ที่มีความคิดดี การเรียนรู้ที่ดี มีความพร้อมทุกด้าน ส่งผลให้เยาวชนมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมากรมอนามัยได้ดำเนินงานส่งเสริมเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน การคัดกรองทางสายตา การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก และส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ ให้ได้รับการบริการคัดกรองสุขภาพอย่างทั่วถึง ครอบคลุม มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญาที่สมบูรณ์และแข็งแรง มีทักษะสามารถดูแลสุขภาพตนเอง มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
       แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า ในปีงบประมาณ 2563 กรมอนามัยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ผ่านกลไกสาธารณสุขระดับจังหวัด โดยมีเป้าหมายด้านส่งเสริมสุขภาพ คือ ร้อยละ 66 ของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 70 ของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี มีการตั้งครรภ์ซ้ำ ไม่เกิน ร้อยละ 14 นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายผลผลิตตามนโยบายคือ โรงเรียน 3,000 แห่ง พัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ร้อยละ 50 ของนักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 50 ของเด็กพิเศษเป้าหมายได้รับบริการคัดกรองสุขภาพ และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
       "ทั้งนี้ กรมอนามัย ได้ผลักดันการดำเนินงานระดับนโยบาย กำหนดแนวทาง พร้อมจัดทำคู่มือการดำเนินงาน โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์อนามัย 1-12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ให้เป็นผู้ถ่ายทอด ชี้แจงการดำเนินงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ให้เกิดประสิทธิผลและความยั่งยืนต่อไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด
***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/ 3 ธันวาคม 2562
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health การปฏิเสธความรับผิดชอบ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข