กรมอนามัย จับมือ คณะแพทยศาสตร์รามาฯ ลงนาม MOU เผยแพร่ข้อมูลสุขภาพผ่านสื่อโซเชียล สร้างคนไทยรอบรู้สุขภาพ       กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลสุขภาพผ่านสื่อ Social Media เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
       วันนี้ (6 ธันวาคม 2562) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมอนามัย เรื่อง การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลสุขภาพผ่านสื่อ Social Media ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ว่า ปัญหาสุขภาพของประชาชนได้เปลี่ยนแปลงตามปัจจัยทางสังคม สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมมากขึ้น รวมไปถึงกระแสการตื่นตัวและความใส่ใจด้านสุขภาพ ซึ่งประชาชนมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพจาก สื่อหลากหลายช่องทาง ที่มีทั้งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และไม่น่าเชื่อถือ โดยมีบางข้อมูลที่เป็นเท็จมักมีการแชร์ข้อมูลออกไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วผ่านสื่อออนไลน์ ทำให้ประชาชนที่ได้รับข้อมูลเกิดความเชื่อ จนนำไปสู่พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมา ศูนย์การตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อเพิ่มรอบรู้ด้านสุขภาพ (Risk Response for Health Literacy Center (RRHL)) ของกรมอนามัย จึงเป็นอีกความก้าวหน้าของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาระบบและกลไกการสร้างความรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน โดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังและค้นหาประเด็นข่าวที่มีความเสี่ยงและความรุนแรงต่อสุขภาวะของประชาชน และตอบโต้โดยการนำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้องทางวิชาการผ่านสื่อ Social Media เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
       "ทั้งนี้ ข้อมูลทางวิชาการและแนวทางการตอบโต้ต้องอาศัยความร่วมมือการทำงานแบบเครือข่ายทั้งภายในกระทรวงสาธารณสุขและภายนอกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เชื่อมโยงข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพในการเฝ้าระวัง ตอบโต้ความเสี่ยง และร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางสุขภาพไปสู่ประชาชนอย่างเป็นระบบ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาจัดการข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมอนามัยในครั้งนี้ จึงเป็นภารกิจสำคัญร่วมกัน ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ทางด้านวิชาการที่ถูกต้อง ทั้งรูปแบบของบทความ คลิปวีดีโอ อินโฟกราฟิก เผยแพร่ ผ่านสื่อช่องทางประเภทต่าง ๆ ทั้งสื่อ Mass Media Social Media เช่น Facebook Line official และ Twitter เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถเข้าถึง เข้าใจ โต้ตอบ ซักถาม แลกเปลี่ยน และตัดสินใจ เปลี่ยนพฤติกรรม จนนำไปสู่การบอกต่อแก่บุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดเป็นสังคมรอบรู้สุขภาพที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว
       ทางด้านรองศาสตราจารย์ ดร. พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจที่สำคัญ ทั้งด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษา และด้านการทำงานวิจัย รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ไปสู่สังคม ผ่านรูปแบบและช่องทางต่าง ๆ ที่สามารถสร้างความเข้าใจได้ง่าย ได้แก่ การผลิตรายการของสถานีโทรทัศน์รามาฯแชนแนล การจัดทำบทความสุขภาพของนิตยสาร @Rama รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลวิธีการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องในรูปแบบอินโฟกราฟฟิกบนช่องทาง LINE OFFICIAL RAMATHIBODI นอกจากนี้ การนำเสนอข้อมูลสุขภาพของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้มีการแบ่งปันออกไปสู่สังคมผ่านการแชร์ของ Media Holder และ ผู้ใช้งานสื่อ Social Media หลากหลาย อาทิ Facebook Fanpage Youtube และ LINE OFFICIAL RAMATHIBODI เป็นต้น ซึ่งการ ร่วมมือกันระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงเป็นการช่วยกันแบ่งปันข้อมูลทางด้านสุขภาพให้มากขึ้น รวมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนสุขภาพสู่ประชาชนและสังคมไทยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกพื้นที่ต่อไป
***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/ 6 ธันวาคม 2562
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health การปฏิเสธความรับผิดชอบ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข