ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณะสุข เขตสุขภาพที่6 มอบเกียรติบัตร ภาคีเครือข่าย การจัดบริการตามแนวทางมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนฉบับบูรณาการและพัฒนาอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

)
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข