ภาพข่าว:การพัฒนาความร่วมมือเพื่อคุ้มครองเด็กในชุมชนและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19                วันนี้ (18 พฤษภาคม 2563) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการ และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ในการพัฒนาความร่วมมือเพื่อคุ้มครองเด็กในชุมชนและสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย

 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health การปฏิเสธความรับผิดชอบ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข