ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
กรม อ. จับมือ สสปน. ลงพื้นที่ “ศูนย์นิทรรศการและการประชุม” หลังผ่อนคลายระยะ 4

วันที่ 18 มิ.ย. 2563
        กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ (สสปน.) เยี่ยมชมกิจการศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค หลังได้รับการผ่อนคลายในระยะที่ 4 พร้อมย้ำ ผู้ประกอบกิจการ ผู้จัดงาน พนักงานผู้ให้บริการ รวมถึงผู้เข้าร่วมงาน ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนอย่างเคร่งครัด
        วันนี้ (18 มิถุนายน 2563) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับนางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งเป็นกลุ่มกิจการที่ได้รับการผ่อนคลายในระยะที่ 4 ประกอบไปด้วยการจัดประชุม การจัดการท่องเที่ยว การประชุมนานาชาติขนาดใหญ่ และการจัดงานแสดงสินค้าหรือบริการในระดับภูมิภาคหรือประเทศถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัย และสร้างแนวปฏิบัติมาตรฐานใหม่ (New Norm) สำหรับสถานประกอบกิจการ ตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยให้ความสำคัญด้านความสะอาดของสถานที่ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ ผู้จัดงาน พนักงานและผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากตลอดเวลา จัดให้มีจุดบริการล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด ตามเกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน การลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ รวมถึงบริเวณพื้นที่จัดงาน และพิจารณาใช้ระบบเทคโนโลยีรองรับสำหรับการจัดนิทรรศการ การแสดงสินค้าแบบออนไลน์และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด
         "สำหรับศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคที่ได้ลงพื้นในครั้งนี้ ในภาพรวมพบว่า มีมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับรูปแบบการจัดงานและทุกความต้องการบนมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทยดีขึ้น แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังป้องกัน และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว
 
***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 18 มิถุนายน 2563
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health การปฏิเสธความรับผิดชอบ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข