จากในเว็บ จาก Google
 
แสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมอนามัย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
)
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง" การดำเนินงานคลินิกไร้พุง (Diet Physical Activity Clinic : DPAC)
ในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 11 และ 13 ” ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2553

 

          เมื่อวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา กลุ่มอนามัยวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง" การดำเนินงานคลินิกไร้พุง (Diet Physical Activity Clinic : DPAC) ในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 11 และ 13 ” ขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาศักยภาพและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและการบริหารจัดการคลินิกไร้พุงแก่บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุนชน
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 11 และ 13
มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 105 คนโดยได้รับเกียรติจากพันเอกนายแพทย์บวร แมลงภู่ทอง
รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด 
         นอกจากนี้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบันประกอบด้วย นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ดร.วณิชา กิจวรพัฒน์ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ ภาควิชาพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์ และนางลักขณา แย้มพิวันจากศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
 
ข้อมูลข่าว : งานลูกค้าสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี

พอ.นพ. บวร แมลงภู่ทอง รองผุ้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดและนพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย วิทยากรในการอบรม

การบรรยายในหัวข้อ "นโยบายการดำเนินงานคลินิกไร้พุงในโรงพยาบาล โดย นพ. อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

นำยืดเหยียดโดย Health Model ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี

ดร.วณิชา กิจวรพัฒน์ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ จากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย บรรยายในหัวข้อ "องค์ความรู้และเทคนิคการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการในโรงพยาบาล”

ดร. ฉัตรกมล สิงห์น้อย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการให้คำปรึษาด้านจิตวิทยาในการออกกำลังกาย”

รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ ภาควิชาพละศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการลดน้ำหนักโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา

ฝึกภาคปฏิบัติกับวิทยากรแบบตัวต่อตัว

บรรยากาศที่สนุกสนานแทบไม่มีเวลาง่วงนอน

คุณสิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 7 มอบแนวทางการจัดตั้งคลินิคไร้พุง (DPAC) ในโรงพยาบาล

พิธีปิดการอบรมและรับใบประกาศนียบัตร

กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สายด่วน 1111 ของรัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. สสช สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
 เกี่ยวกับกรม บริการประชาชน มัลติมีเดีย ติดต่อกรม หน่วยงาน
 เกี่ยวกับกรมอนามัย
 ผู้บริหารกรมอนามัย
 กฎ / ระเบียบ / ประกาศ
 CIO กรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
กระดานถาม - ตอบ
FAQ
ความรู้สุขภาพ
บริการอื่นๆ (e-Services)

ที่อยู่กรมอนามัย
ดูแผนที่บน Google Map
สายด่วนกรมอนามัย 0 2590 4000
หน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานส่วนภูมิภาค
หน่วยงานอื่นๆ
Copyright 2014 Department of Health : Ministry of Public Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
แผนที่บน Google map
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์