ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
)
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง" การดำเนินงานคลินิกไร้พุง (Diet Physical Activity Clinic : DPAC)
ในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 11 และ 13 ” ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2553

 

          เมื่อวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา กลุ่มอนามัยวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง" การดำเนินงานคลินิกไร้พุง (Diet Physical Activity Clinic : DPAC) ในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 11 และ 13 ” ขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาศักยภาพและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและการบริหารจัดการคลินิกไร้พุงแก่บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุนชน
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 11 และ 13
มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 105 คนโดยได้รับเกียรติจากพันเอกนายแพทย์บวร แมลงภู่ทอง
รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด 
         นอกจากนี้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบันประกอบด้วย นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ดร.วณิชา กิจวรพัฒน์ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ ภาควิชาพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์ และนางลักขณา แย้มพิวันจากศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
 
ข้อมูลข่าว : งานลูกค้าสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี

พอ.นพ. บวร แมลงภู่ทอง รองผุ้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดและนพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย วิทยากรในการอบรม

การบรรยายในหัวข้อ "นโยบายการดำเนินงานคลินิกไร้พุงในโรงพยาบาล โดย นพ. อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

นำยืดเหยียดโดย Health Model ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี

ดร.วณิชา กิจวรพัฒน์ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ จากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย บรรยายในหัวข้อ "องค์ความรู้และเทคนิคการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการในโรงพยาบาล”

ดร. ฉัตรกมล สิงห์น้อย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการให้คำปรึษาด้านจิตวิทยาในการออกกำลังกาย”

รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ ภาควิชาพละศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการลดน้ำหนักโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา

ฝึกภาคปฏิบัติกับวิทยากรแบบตัวต่อตัว

บรรยากาศที่สนุกสนานแทบไม่มีเวลาง่วงนอน

คุณสิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 7 มอบแนวทางการจัดตั้งคลินิคไร้พุง (DPAC) ในโรงพยาบาล

พิธีปิดการอบรมและรับใบประกาศนียบัตร

 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข