ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
)
เอกสารประกอบการประชุมเวทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 7
" Evidence Based & Change "
วันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2553
ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ บางโคล่ กรุงเทพมหานคร
 
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 (เช้า : 08.00-12.00 น.) ห้องแกรนด์บอลรูม (ชั้น 4)
08.00-08.30 น.
09.00-09.30 น.
 
 
09.30-11.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและรับเกียรติบัตร
กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ "สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี คนไทยเข้มแข็ง"
โดย     ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี
           อธิบดีกรมอนามัย
" Evidence Based Health Promotion : Future Prospectives "
           ผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก
 
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553 (เช้า : 08.30-11.30 น.)
ห้องแกรด์บอลรูม
การบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน
ห้องวิมานทิพย์
ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพยั่งยืน
ห้องวิมานทอง
อนามัยการเจริญพันธุ์
ห้องธารทอง
นำเสนอผลงาน
การบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน
รองอธิบดีกรมอนามัย

พญ.นันทา อ่วมกุล
ที่ปรึกษาสำนักส่งเสริมสุขภาพ


นพ.ชื่น เตชามหาชัย
สำนักส่งเสริมสุขภาพ
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ
 
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 
โรงพยาบาลเดินบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
 
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สู่ รพ.สต.
 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่
เวทีเสวนา"รพ.ต้องเข้าให้ถึงเพื่อดึงวัยรุ่น"
 
โรงพยาบาลมหาสารคาม
 
องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสาธารณสุข
 
โรงพยาบาลท่ายาง จ.เพชรบุรี
 
ผู้ดำเนินการอภิปราย :
 
โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
โดย โรงพยาบาลเทิง จ.เชียงราย
 
 
โดย โรงพยาบาลหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
 
 
โดย โรงพยาบาลละงู จ.สตูล
 
 
โดย โรงพยาบาลบ้านลาด จ.เพชรบุรี
 
 
โดย โรงพยาบาลตราด
 
 
โดย โรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
 
 
โดย โรงพยาบาลพระยืน จ.ขอนแก่น
 
 
โดย โรงพยาบาลปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
 
โดย รพ.สต.เหล่าปอแดง จ.สกลนคร
 
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553 (บ่าย : 13.00-16.30 น.)
ห้องแกรด์บอลรูม
ผลลัพธ์ที่ชัดเจนนำสู่ความสำเร็จ
ห้องวิมานทิพย์
Green & Clean Hospital : HPH
ห้องวิมานทอง
จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว
ห้องธารทอง
นำเสนอผลงาน
เคล็ดวิชาการวิจัยงานส่งเสริมสุขภาพ
 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ราบรื่น กับ R 2 R
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
คุ้มค่า ไม่เหนื่อยเปล่า กับ ข้อมูล
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลลดโลกร้อน
Green & Clean Hospital
 
โดย นพ.สุเมธ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชนะชัย จ.ยโสธร
 
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดนตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
 
ดร.แพง ชินพงศ์
โรงเรียนบ้านขนมดนตรี
 
ธรรมชาติ & สมาธิบำบัด
 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
โดย โรงพยาบาลขอนแก่น
 
 
โดย โรงพยาบาลห้วยยอด จ.ตรัง
 
 
โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
 
 
โดย โรงพยาบาลขอนแก่น
 
 
โดย โรงพยาบาลหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
 
 
โดย โรงพยาบาลนาโยง จ.ตรัง
 
7.การสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 
โดย โรงพยาบาลพระยืน จ.ขอนแก่น
 
 
โดย รพ.สต.บ้านใหม่ จ.พระนครศรีอยุธยา
 
 
โดย โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
 
 
โดย โรงพยาบาลควนโดน จ.สตูล
 
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2553 (เช้า : 08.30-12.00 น.)
ห้องแกรด์บอลรูม
นำเสนอผลงาน
ห้องวิมานทิพย์
อาชีวอนามัย กับ ปัญหาสุขภาพสังคมไทย
ห้องวิมานทอง
ธรรมะ ทำใจ สูงวัยมีคุณค่า
ห้องธารทอง
นำเสนอผลงาน
 
โดย โรงพยาบาลน้ำพอง จ.ขอนแก่น
 
 
โดย โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 
 
โดย โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ.เชียงราย
 
 
โดย โรงพยาบาลนาหมื่น จ.น่าน
 
 
โดย โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 
 
โดย โรงพยาบาลร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
 
7.รักปลอดภัย (Safe Sex)
 
โดย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
 
 
โดย โรงพยาบาลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 
 
โดย โรงพยาบาลละงู จ.สตูล
 
 
โดย โรงพยาบาลมหาสารคาม
 
 
โดย โรงพยาบาลบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี
น.ส.จันทร์ฉาย ศรีบุญ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
บุหรี่ : ปัญหาสุขภาพสังคมไทย
 
ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค
 
สุรา : ปัญหาสุขภาพสังคมไทย
 
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค
ธรรมะ สู่ การปฏิบัติงานเพื่อสุขภาพดี
 
โดย พระราชวิจิตรฏิภาณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม
 
THE ALZHEIMER DISASTER : HOW TO AVOID AND REVERSE THE DISEASE
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
โดย โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จ.สงขลา
 
2.วิถีชีวิต วิถีชุมชน ลดเสี่ยง ลดโรค
 
โดย โรงพยาบาลตะโหมด จ.พัทลุง
 
 
โดย โรงพยาบาลขอนแก่น
 
 
โดย โรงพยาบาลปากพลี จ.นครนายก
 
 
โดย โรงพยาบาลสงขลา
 
 
โดย โรงพยาบาลพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 
 
โดย โรงพยาบาลลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
 
 
โดย โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา
 
 
โดย โรงพยาบาลน้ำพอง จ.ขอนแก่น
 
 
โดย สถานีอนามัยบ้านแมด จ.สกลนคร
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข