กรมอนามัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนหลักสูตรพระคิลานุปัฎฐาก ส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์       กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร จัดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พระคิลานธรรมและพระคิลานุปัฏฐากบูรณาการสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 3 ในการขับเคลื่อนหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากที่บูรณาการร่วมกับโครงการพระคิลานธรรม เพื่อให้เกิดการดูแลสุภาพใจและสุขภาพกายอย่างเป็นองค์รวม ภายใต้พระคิลานธรรม
       วันนี้ (22 กันยายน 2563) นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเสริมศักยภาพพระคิลานธรรมและพระคิลานุปัฏฐากบูรณาการสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 3 ณ วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร จัดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พระคิลานธรรมและ พระคิลานุปัฏฐากบูรณาการสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อบูรณาการโครงการพระคิลานธรรม และโครงการ พระคิลานุปัฏฐากให้เกิดการดูแลสุภาพใจและสุขภาพกายอย่างเป็นองค์รวม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากการลงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ระหว่างพระคิลานธรรม และพระคิลานุปัฏฐาก ด้วยกระบวนการวิหารธรรม ผ่านเวทีสัญจร ทั้ง ๖ โซน ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้พร้อมการฝึกปฏิบัติในมิติสุขภาพ เรื่อง ไม่ล้ม ไม่ลืม ด้วยการส่งเสริมสุขภาพระยะยาว (Preventive Long Term Care : PLC) จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ภายใต้กระบวนการสร้างความรอบรู้สุขภาพ (Health Literacy;HL) ของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการเฝ้าระวังภัยของยาเสพติดใน ศาสนสถานที่ยังผลต่อคุณภาพชีวิตของพระภิกษุสงฆ์โดยตรง ของสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร
       "ทั้งนี้ การประชุมเสริมศักยภาพพระคิลานธรรมและพระคิลานุปัฏฐากบูรณาการสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 3 ในครั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างองค์รวม ทั้งมิติสุขภาพกายภายใต้พระคิลานุปัฏฐาก และสุขภาพใจภายใต้พระคิลานธรรม โดยเริ่มต้นจากโซนกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วยทีมนำของพระคิลานธรรม และทีมนำพระคิลานุปัฏฐาก ที่เป็นตัวแทนจากพื้นที่เขตปกครองของคณะสงฆ์ รวม ๖ โซน คือ กรุงเทพเหนือ กรุงเทพใต้ กรุงเทพกลาง กรุงเทพตะวันออก กรุงธนบุรีเหนือ กรุงธนบุรีใต้ และภาคีเครือข่าย รวม 100 รูป นอกจากนี้ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้จัดพิมพ์คู่มือแนวทางการดูแลสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ขึ้นถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 4,000 เล่มอีกด้วย” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว
 ***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 22 กันยายน 2563
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health การปฏิเสธความรับผิดชอบ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข