Menu
webboard
ค้นหาข้อมูล
 
Intranet กรมอนามัย
 
Username
Password
 
การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
การลดปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนและวัยรุ่น
การลดภาวะโรคอ้วนคนไทย
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
รายชื่อสถานีบริการน้ำมัน
สาธารณสุขร่วมใจลดโลกร้อน
มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (ด้านอากาศ น้ำ ดิน เสียง ความสั่นสะเทือน ความร้อนและความเข้มแสงสว่าง)

)
มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 (ด้านอากาศ น้ำ ดิน เสียง ความสั่นสะเทือน ความร้อนและความเข้มแสงสว่าง)

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

1.มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานหมายถึง เอกสารที่จัดทำขึ้นจากการเห็นพ้องต้องกัน และได้รับความเห็นชอบจากองค์กรอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ใช้กันทั่วไปจนเป็นปกติวิสัย โดยมุ่งให้บรรลุถึงความสำเร็จสูงสุดตามข้อกำหนดที่วางไว้

อนามัยสิ่งแวดล้อมหมายถึง ประเด็นทางด้านสุขภาพอนามัยของมวลมนุษย์ และการเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่มาจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ สังคม และจิตวิทยาทางสังคม

2.มาตรฐานคุณภาพอากาศ

ประเภทของมาตรฐานคุณภาพอากาศ จำแนกเป็น 3 ประเภท คือ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ภายในอาคารและภายนอกอาคาร

3.มาตรฐานคุณภาพน้ำ

ประเภทของมาตรฐานคุณภาพน้ำ จำแนกเป็น 3 ประเภท คือ

มาตรฐานน้ำบริโภคได้แก่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำประปาที่ใช้บริโภค

มาตรฐานน้ำทิ้งได้แก่ มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง น้ำกร่อยและน้ำจืด มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ

มาตรฐานน้ำในหอผึ่งเย็นคือ มาตรฐานที่กำหนดเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย

4.มาตรฐานคุณภาพดิน

ประเภทของมาตรฐานคุณภาพดิน จำแนกเป็น 2 ประเภท คือ มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม และมาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอื่น

5.มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือน

ควรนำหลักเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือน มาเป็นมาตรฐานในการควบคุมดูแลรักษา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน

6.มาตรฐานระดับความร้อนและความเข้มแสงสว่าง

ประเภทของมาตรฐานระดับความร้อนและความเข้มแสงสว่าง จำแนกได้ดังนี้

1.มาตรฐานระดับความร้อน

2.มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง ได้แก่

-มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไปภายในสถานประกอบการ

-มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตที่ลูกจ้างทำงาน

-มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง ณ ที่ที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงาน โดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทำงาน

-มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง ณ ที่ที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงาน โดยใช้สายตามองเฉพาะจุด หรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทำงาน

-มาตรฐานเทียบเคียงความเข้มแสงสว่าง บริเวณที่ลูกจ้างทำงาน โดยใช้สายตามองเฉพาะจุด หรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทำงาน กรณีที่ความเข้มแสงสว่าง ณ ที่ที่ให้ลูกจ้างทำงานมิได้กำหนดมาตรฐานไว้

-มาตรฐานความเข้มแสงสว่างบริเวณรอบๆสถานที่ลูกจ้างต้องทำงาน โดยใช้สายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม

แสดงความคิดเห็น
ท่านรู้จักสายด่วน 0-2590-4000 สายด่วนสุขภาพกรมอนามัยหรือไม่

มีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่
คุณศรัณยู หรือ คุณธนพล
โทร 0-2590-4293
ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย
DHIA
ระเบียงคุณธรรม กรมอนามัย
ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย
IT-Zone
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายสาธารณสุข
สู่ความสำเร็จ
E-Service กรมอนามัย
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 เริ่มนับ 12 กันยายน 2551
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ก.พ.ร. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สายด่วน 1111
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
 
   Copyright 2008 Department of Health : Ministry of Public Health
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000