ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
)
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดประชุมการดำเนินงานและจัดตั้งคลินิกไร้พุง(DPAC)
 
 

           วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานและจัดตั้งคลินิกไร้พุง(DPAC) ณ ห้องมงกุฎพลอย โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายแพทย์ณรงค์ วินิยกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 เป็นประธานเปิดการประชุม

 

           จากการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย (คนไทยไร้พุง) ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง ภาวะอ้วนลงพุง ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมา อันได้แก่ โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะถ้าเริ่มพบว่ามีปัญหาภาวะโภชนาการเกินตั้งแต่วัยเด็ก ก็จะทำให้พบโรคเรื้อรังได้มากขึ้นตั้งแต่วัยรุ่นและวัยทำงาน การพัฒนาจัดตั้งคลินิกไร้พุง (DPAC) เป็นการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนและพัฒนาองค์กรไร้พุงต้นแบบในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายการป้องกันโรคอ้วนในคนไทย
           ศูนย์อนามัยที่ 6 จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานและจัดตั้งคลินิกไร้พุง(DPAC) ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 16 โรงพยาบาล ซึ่งเป็นต้นแบบในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานคลินิกไร้พุงอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานต่อไป
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข