จากในเว็บ จาก Google
 
)
จังหวัดนครราชสีมา เปิด "ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านไอโอดีน สู่วิถีชีวิตชุมชน"
 
           วันที่ 18 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านไอโอดีน สู่วิถีชีวิตชุมชน โดยมี นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวริชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ นพ.คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 14 นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา นพ.วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นพ.ชาญชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่ นางสุนีย์ คงสุข สาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นักเรียน ประชาชน เครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน/สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมจำนวนกว่า 1,000 คน ให้การต้อนรับ
            ดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านไอโอดีน สู่วิถีชีวิตชุมชนนี้ ตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมรณรงค์เพิ่มไอโอดีน ในชุมชน มีมาตรการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน โดยมีผู้นำ/แกนนำชุมชนหมู่บ้านและประชาชนร่วมรับรู้รวมทั้งตระหนักเห็นความสำคัญของการขาดสารไอโอดีนและร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน มีการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือไอโอดีน ณ แหล่งผลิต สถานที่จำหน่ายในร้านค้าและครัวเรือน รวมทั้งความร่วมมือระหว่างอำเภอบัวใหญ่ หน่วยงานสาธารณสุข ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบัวใหญ่ มีองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างสนับสนุนงบประมาณ ทุกองค์กรร่วมประกาศพันธะสัญญาเร่งรัดดำเนินงานเป็นพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว บ้านหนองเม็กเป็นหมู่บ้านต้นแบบซึ่งบูรณาการพัฒนาต่อเนื่องจากโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ดำเนินงานกิจกรรมศูนย์ 3 วัย และการจัดตั้งกลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว อันจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่หมู่บ้าน 122 หมู่บ้าน 24 ตำบลของอำเภอบัวใหญ่ ซึ่งจังหวัดนคราชสีมาจะขยายศูนย์การเรียนรู้นี้ให้ครอบคลุม 32 อำเภอเพื่อผลักดันเป็นจังหวัดไอโอดีนต่อไป
           ทั้งนี้ นพ.คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 14 ได้มอบนโยบายการดำเนินงานและข้อเสนอแนะการป้องกันควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานพัฒนางานสาธารณสุขระดับเขต 14 ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 และ ครั้งที่ 9/ 2553 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ให้จังหวัดมีบทบาทในการตรวจสอบคุณภาพแหล่งผลิตเกลือไอโอดีน ส่วนการดำเนินงานชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายและมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน โดยใช้ กลไกกองทุนสุขภาพตำบล และมอบภารกิจให้จังหวัดดำเนินการในทุกหมู่บ้าน ให้ทุกจังหวัดในเขตการสาธารณสุขที่ 14 ดำเนินงาน หมู่บ้านไอโอดีน ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขมีหลักเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัลจังหวัดที่มีผลงานเด่นใน 3 ประเด็น คือ 1) จังหวัดที่มีร้อยละของชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนมากที่สุด 2) จังหวัดที่ร้อยละของครัวเรือนใช้เกลือไอโอดีนคุณภาพมากที่สุด และ 3) จังหวัดที่มีรูปแบบการสื่อสารเรื่องไอโอดีนอย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง โดยจะมอบรางวัลในวันไอโอดีนแห่งชาติวันที่ 25 มิถุนายน 2554
          นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เปิดเผยว่า จาการสำรวจพบว่า ความครอบคลุมของครัวเรือนใช้เกลือเสริมไอโอดีนได้มาตรฐานของจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ร้อยล่ะ 97 85.97 94.08และ93.96 ตามลำดับ การดำเนินงานป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 5 ในปี 2554 (จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และสุรินทร์) มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเส้นทางเกลือ ตรวจสอบคุณภาพเกลือจากแหล่งผลิต สุ่มตรวจคุณภาพตลาด ตรวจสอบความครอบคลุมครัวเรือนที่ใช้เกลือเสริมไอโอดีน 300 ครัวเรือนต่ออำเภอ ตรวจปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ 300 รายต่อจังหวัด พร้อมให้ยาเม็ดเสริมไอโอดีนทุกราย ตรวจระดับ THS ในทารกแรกเกิดทุกรายและให้การรักษาในรายที่เป็นปัญหาตรวจพัฒนาการเด็ก ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านไอโอดีนต้นแบบ 100 หมู่บ้านใน 4 จังหวัด พัฒนาภาคีเครือข่าย ได้แก่ ผู้ประกอบการ ศูนย์วิชาการระดับเขต ระดับจังหวัด และประชาสัมพันธ์ โดยจัดทำคู่มือการดำเนินงาน ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนและร่วมสนับสนุนการดำเนินงานแก่จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
           ทางด้าน นพ.วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเพิ่มว่า จังหวัดนครราชสีมา โดยการนำของนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงนามประกาศพันธะสัญญาเป็นจังหวัดไอโอดีน ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2554 มอบหมายให้นายอำเภอทั้ง 32 อำเภอเร่งรัดดำเนินงานอำเภอไอโอดีน ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและการดำเนินงานระดับเขต ระดับจังหวัดโดยขับเคลื่อนนโยบายเกลือเสริมไอโอดีน การจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีทั้งขณะที่หญิงตั้งครรภ์และขณะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ อสม.ฑูตไอโอดีน ศิลปินพื้นบ้านและเครือข่ายสื่อมวลชนทุกแขนง รวมทั้งเครือข่ายวิทยุชุมชน "สาธารณสุขแจ้งข่าว” และวิทยุคลื่นหลักของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของไอโอดีนที่มีผลต่อพัฒนาการสมวัยและสติปัญญาเพื่อเสริมไอโอดีน เสริมไอคิว ให้คนโคราชสุขภาพดีในที่สุด.
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สายด่วน 1111 ของรัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. สสช สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
 เกี่ยวกับกรม บริการประชาชน มัลติมีเดีย ติดต่อกรม หน่วยงาน
 เกี่ยวกับกรมอนามัย
 ผู้บริหารกรมอนามัย
 กฎ / ระเบียบ / ประกาศ
 CIO กรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
กระดานถาม - ตอบ
FAQ
ความรู้สุขภาพ
บริการอื่นๆ (e-Services)

ที่อยู่กรมอนามัย
ดูแผนที่บน Google Map
สายด่วนกรมอนามัย 0 2590 4000
หน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานส่วนภูมิภาค
หน่วยงานอื่นๆ
Copyright 2014 Department of Health : Ministry of Public Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
แผนที่บน Google map
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์