ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
)
จังหวัดนครราชสีมา เปิด "ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านไอโอดีน สู่วิถีชีวิตชุมชน"
 
           วันที่ 18 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านไอโอดีน สู่วิถีชีวิตชุมชน โดยมี นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวริชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ นพ.คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 14 นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา นพ.วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นพ.ชาญชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่ นางสุนีย์ คงสุข สาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นักเรียน ประชาชน เครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน/สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมจำนวนกว่า 1,000 คน ให้การต้อนรับ
            ดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านไอโอดีน สู่วิถีชีวิตชุมชนนี้ ตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมรณรงค์เพิ่มไอโอดีน ในชุมชน มีมาตรการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน โดยมีผู้นำ/แกนนำชุมชนหมู่บ้านและประชาชนร่วมรับรู้รวมทั้งตระหนักเห็นความสำคัญของการขาดสารไอโอดีนและร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน มีการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือไอโอดีน ณ แหล่งผลิต สถานที่จำหน่ายในร้านค้าและครัวเรือน รวมทั้งความร่วมมือระหว่างอำเภอบัวใหญ่ หน่วยงานสาธารณสุข ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบัวใหญ่ มีองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างสนับสนุนงบประมาณ ทุกองค์กรร่วมประกาศพันธะสัญญาเร่งรัดดำเนินงานเป็นพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว บ้านหนองเม็กเป็นหมู่บ้านต้นแบบซึ่งบูรณาการพัฒนาต่อเนื่องจากโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ดำเนินงานกิจกรรมศูนย์ 3 วัย และการจัดตั้งกลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว อันจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่หมู่บ้าน 122 หมู่บ้าน 24 ตำบลของอำเภอบัวใหญ่ ซึ่งจังหวัดนคราชสีมาจะขยายศูนย์การเรียนรู้นี้ให้ครอบคลุม 32 อำเภอเพื่อผลักดันเป็นจังหวัดไอโอดีนต่อไป
           ทั้งนี้ นพ.คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 14 ได้มอบนโยบายการดำเนินงานและข้อเสนอแนะการป้องกันควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานพัฒนางานสาธารณสุขระดับเขต 14 ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 และ ครั้งที่ 9/ 2553 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ให้จังหวัดมีบทบาทในการตรวจสอบคุณภาพแหล่งผลิตเกลือไอโอดีน ส่วนการดำเนินงานชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายและมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน โดยใช้ กลไกกองทุนสุขภาพตำบล และมอบภารกิจให้จังหวัดดำเนินการในทุกหมู่บ้าน ให้ทุกจังหวัดในเขตการสาธารณสุขที่ 14 ดำเนินงาน หมู่บ้านไอโอดีน ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขมีหลักเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัลจังหวัดที่มีผลงานเด่นใน 3 ประเด็น คือ 1) จังหวัดที่มีร้อยละของชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนมากที่สุด 2) จังหวัดที่ร้อยละของครัวเรือนใช้เกลือไอโอดีนคุณภาพมากที่สุด และ 3) จังหวัดที่มีรูปแบบการสื่อสารเรื่องไอโอดีนอย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง โดยจะมอบรางวัลในวันไอโอดีนแห่งชาติวันที่ 25 มิถุนายน 2554
          นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เปิดเผยว่า จาการสำรวจพบว่า ความครอบคลุมของครัวเรือนใช้เกลือเสริมไอโอดีนได้มาตรฐานของจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ร้อยล่ะ 97 85.97 94.08และ93.96 ตามลำดับ การดำเนินงานป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 5 ในปี 2554 (จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และสุรินทร์) มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเส้นทางเกลือ ตรวจสอบคุณภาพเกลือจากแหล่งผลิต สุ่มตรวจคุณภาพตลาด ตรวจสอบความครอบคลุมครัวเรือนที่ใช้เกลือเสริมไอโอดีน 300 ครัวเรือนต่ออำเภอ ตรวจปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ 300 รายต่อจังหวัด พร้อมให้ยาเม็ดเสริมไอโอดีนทุกราย ตรวจระดับ THS ในทารกแรกเกิดทุกรายและให้การรักษาในรายที่เป็นปัญหาตรวจพัฒนาการเด็ก ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านไอโอดีนต้นแบบ 100 หมู่บ้านใน 4 จังหวัด พัฒนาภาคีเครือข่าย ได้แก่ ผู้ประกอบการ ศูนย์วิชาการระดับเขต ระดับจังหวัด และประชาสัมพันธ์ โดยจัดทำคู่มือการดำเนินงาน ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนและร่วมสนับสนุนการดำเนินงานแก่จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
           ทางด้าน นพ.วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเพิ่มว่า จังหวัดนครราชสีมา โดยการนำของนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงนามประกาศพันธะสัญญาเป็นจังหวัดไอโอดีน ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2554 มอบหมายให้นายอำเภอทั้ง 32 อำเภอเร่งรัดดำเนินงานอำเภอไอโอดีน ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและการดำเนินงานระดับเขต ระดับจังหวัดโดยขับเคลื่อนนโยบายเกลือเสริมไอโอดีน การจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีทั้งขณะที่หญิงตั้งครรภ์และขณะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ อสม.ฑูตไอโอดีน ศิลปินพื้นบ้านและเครือข่ายสื่อมวลชนทุกแขนง รวมทั้งเครือข่ายวิทยุชุมชน "สาธารณสุขแจ้งข่าว” และวิทยุคลื่นหลักของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของไอโอดีนที่มีผลต่อพัฒนาการสมวัยและสติปัญญาเพื่อเสริมไอโอดีน เสริมไอคิว ให้คนโคราชสุขภาพดีในที่สุด.
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข