Menu
webboard
ค้นหาข้อมูล
 
Intranet กรมอนามัย
 
Username
Password
 
การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
การลดปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนและวัยรุ่น
การลดภาวะโรคอ้วนคนไทย
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
รายชื่อสถานีบริการน้ำมัน
สาธารณสุขร่วมใจลดโลกร้อน
FONTSIZE
(จำนวนคนอ่าน 2545 คน
 

 
สธ. เตรียมเด็กไทยเข้าสู่ "ประชาคมอาเซียน” ปี’63 ยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่มาตรฐานระดับเพชร

 

 
            กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด "มหัศจรรย์แห่งเพชร ก้าวสู่สุขภาพดีเด็กไทย”ยกระดับเกณฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่เกณฑ์ประเมิน ระดับเพชร หวังพัฒนาอนาคตของชาติ เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเข้าสู่ "ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ในปี 2563
            วันนี้ (4 สิงหาคม 2554) นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "มหัศจรรย์แห่งเพชร ก้าวสู่สุขภาพดีเด็กไทย” และบรรยายพิเศษ "ทิศทางสุขภาพเด็กไทยในอนาคต” ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี ว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างเหมาะสมและรอบด้านจากพ่อ แม่ ผู้ดูแล ครู ชุมชน และสังคม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาและได้รับการคุ้มครอง ปกป้อง โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย พัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 เรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต และปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคศตวรรษที่ 11และเตรียมพร้อมสู่ "ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ภายในปี 2563
            นายแพทย์ไพจิตร์ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายกำหนดทิศทางสุขภาพเด็กไทยในอนาคต เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ด้วยการสนับสนุนพฤติกรรมสุขภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล ครอบครัว และสังคม ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความตระหนัก ความรู้ และทักษะชีวิตด้านการส่งเสริมสุขภาพ เกิดเยาวชนต้นแบบเด็กไทยทำได้ สำหรับการแก้ปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พร้อมจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2553–2557) และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์
            "การยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจากระดับทองสู่มาตรฐานระดับเพชร เป็นการพัฒนาเกณฑ์ประเมิน ที่เน้นวัดผลทางสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน และผลการดำเนินตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะเรื่องเด็กอ้วน เตี้ย ทันตสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และสุขภาพจิต ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับเพชรแล้วจำนวน 115แห่ง โดยยกระดับมาจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การประเมินระดับทอง เงิน และทองแดง”ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว
               นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัยคือ 1)ยกระดับคุณภาพโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ระดับสูงขึ้น และจูงใจให้โรงเรียนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการเห็นความสำคัญ      2)พัฒนา สนับสนุน และยกระดับคุณภาพโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารและด้อยโอกาสให้ได้มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3)ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งชมรมเด็กไทยทำได้และทำกิจกรรมสุขภาพในโรงเรียน รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำอย่างต่อเนื่อง 4)จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ และ 5)สร้างการมี ส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย "ทั้งนี้ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาสุขภาพเด็กและประชาชนโดยส่งเสริมให้โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศพัฒนาสุขภาพนักเรียนตามกระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พร้อมปลูกฝังแนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนานักเรียนแกนนำให้มีทักษะการเป็นผู้นำ การบริหารจัดการ และการสื่อสารให้เกิดการสร้างความตื่นตัวและจูงใจให้โรงเรียนต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรต่อไป” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว
 
 
กลุ่มสื่อสารองค์กร / 4 สิงหาคม 2554
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    รวดเร็วทันใจว่องไวคืองานวัยเรียน
    ปรีดา ภูชฏาภิรมย์ [22/08/2011 - 14:10:20]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *
   ปฏิทินกิจกรรม
  แสดงความคิดเห็น
  ท่านรู้จักสายด่วน 0-2590-4000 สายด่วนสุขภาพกรมอนามัยหรือไม่

  มีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่
  คุณศรัณยู หรือ คุณธนพล
  โทร 0-2590-4293
  ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย
  DHIA
  ระเบียงคุณธรรม กรมอนามัย
  ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย
  IT-Zone
  ศูนย์ข้อมูลกฎหมายสาธารณสุข
  สู่ความสำเร็จ
  E-Service กรมอนามัย
  การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
   เริ่มนับ 12 กันยายน 2551
  กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ก.พ.ร. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สายด่วน 1111
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
  รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
   
     Copyright 2008 Department of Health : Ministry of Public Health
    กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000