ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
FONTSIZE
(จำนวนคนอ่าน 642 คน)

สธ.ร่างยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ 2555-2559 ลดปัญหา 7 ด้านกระทบสุขภาพ

          กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ 2555- 2559 ระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ของประเทศ หวังลดปัญหา 7 ด้านที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
            วันนี้ (30 สิงหาคม 2554) นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑ (นนทบุรี) เปิดเผยในภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2พ.ศ. 2555–2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ว่า จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ และการเติบโตของเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากรและกระแสบริโภคนิยม ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย โดยปัจจุบันพบว่าประชากรทั่วโลกที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง มีมากกว่าร้อยละ 50หรือประมาณ 3,300 ล้านคน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 67 หรือประมาณ 5,000 ล้านคน ในปี 2573 โดยประชากรโลกประมาณ 2 ใน 3 อยู่ในเขตเมือง และในจำนวนนี้มีแนวโน้มอยู่ในชุมชนแออัดร้อยละ 28 โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ความเป็นเมืองมีการขยายตัวมากขึ้นตามลำดับ และไม่ได้จำกัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเมืองปริมณฑลและเทศบาลเมืองต่าง ๆ เพราะจากข้อมูลปี 2552ประเทศไทยมีประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองประมาณร้อยละ 36 ของประชากรทั้งประเทศหรือประมาณ 22 ล้านคน และคาดว่าในปี 2563 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า จะเพิ่มเป็นร้อยละ 38 หรือประมาณ 25 ล้านคน ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพตามมา โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ คนยากจน เสี่ยงต่อการ เกิดโรคสมัยใหม่ เพราะความเป็นเมืองทำให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป
           นายแพทย์สุรเชษฐ์ กล่าวต่อไปว่า การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ซึ่งตกลงร่วมกันที่จะดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่า "กฎบัตรความร่วมมือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก” รวมทั้งมีประกาศ "ปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ”ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกมีแผนระดับชาติที่บูรณาการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องสุขภาพประชาชน โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงจัดทำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550-2554
           "ร่างแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555- 2559 เป็นการระดมความคิดเห็น ทุกภาคส่วนเป็นครั้งที่ 2 เพื่อร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยและประชาคมโลก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน มีเป้าหมายหลักคือความเจ็บป่วยอันอาจเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมลดลง 7 ด้าน ได้แก่ 1) คุณภาพอากาศ 2) น้ำ สุขาภิบาลและสุขอนามัย 3) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4) สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย 5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6) การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและ สาธารณภัย และ 7) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ” นายแพทย์สุรเชษฐ์ กล่าว
            ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในตอนท้ายว่า การจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555- 2559 ได้มีการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน เป็นการสร้างความมีส่วนร่วมและทำให้เกิดความครอบคลุม สามารถตอบสนองกับปัญหาของประเทศ และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลังจากขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้น กรมอนามัยจะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

 

***

กลุ่มสื่อสารองค์กร / 30 สิงหาคม 2554
 • ความคิดเห็นที่ 4
 • แจ้งลบ
    <a href=http://howtogetviagrawithoutadoctorprescription.com/>how to get viagra prescription online </a> <a href=" http://howtogetviagrawithoutadoctorprescription.com/ ">how to get viagra from canada </a>
    Scottdow [17/04/2017 - 05:02:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    <a href=http://viagra-canada.trade/>cheap viagra on line</a> <a href=http://buy-antabuse.pro/>antabuse</a> <a href=http://advaironline.eu/>advair</a> <a href=http://buy-fluoxetine.space/>buy fluoxetine</a> <a href=http://benicargeneric.site/>benicar</a> <a href=http://buyventolin2015.us/>proventil inhaler for sale</a>
    RubieJaf [27/12/2016 - 19:38:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    <a href=http://levaquinonline.review/>levaquin online</a> <a href=http://motrinpm.link/>motrin pm</a> <a href=http://vermoxonline.gdn/>vermox tablets</a> <a href=http://generic-for-crestor.party/>crestor</a> <a href=http://allopurinol.pro/>allopurinol buy</a> <a href=http://viagra-100mg.us/>viagra 100mg</a> <a href=http://viagra-online.trade/>where can i buy viagra pills</a>
    RubieJaf [21/12/2016 - 19:32:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    http://motrin-online.webcam/ - motrin 400 http://wellbutrinonline.cricket/ - wellbutrin online http://prosac.bid/ - prozac
    asmypeiorhuf [05/08/2016 - 08:03:26]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *
   
   
   
   
   

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข