Menu
webboard
ค้นหาข้อมูล
 
Intranet กรมอนามัย
 
Username
Password
 
การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
การลดปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนและวัยรุ่น
การลดภาวะโรคอ้วนคนไทย
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
รายชื่อสถานีบริการน้ำมัน
สาธารณสุขร่วมใจลดโลกร้อน
FONTSIZE
(จำนวนคนอ่าน 1555 คน
 

สธ.ร่างยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ 2555-2559 ลดปัญหา 7 ด้านกระทบสุขภาพ

          กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ 2555- 2559 ระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ของประเทศ หวังลดปัญหา 7 ด้านที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
            วันนี้ (30 สิงหาคม 2554) นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑ (นนทบุรี) เปิดเผยในภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2พ.ศ. 2555–2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ว่า จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ และการเติบโตของเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากรและกระแสบริโภคนิยม ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย โดยปัจจุบันพบว่าประชากรทั่วโลกที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง มีมากกว่าร้อยละ 50หรือประมาณ 3,300 ล้านคน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 67 หรือประมาณ 5,000 ล้านคน ในปี 2573 โดยประชากรโลกประมาณ 2 ใน 3 อยู่ในเขตเมือง และในจำนวนนี้มีแนวโน้มอยู่ในชุมชนแออัดร้อยละ 28 โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ความเป็นเมืองมีการขยายตัวมากขึ้นตามลำดับ และไม่ได้จำกัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเมืองปริมณฑลและเทศบาลเมืองต่าง ๆ เพราะจากข้อมูลปี 2552ประเทศไทยมีประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองประมาณร้อยละ 36 ของประชากรทั้งประเทศหรือประมาณ 22 ล้านคน และคาดว่าในปี 2563 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า จะเพิ่มเป็นร้อยละ 38 หรือประมาณ 25 ล้านคน ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพตามมา โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ คนยากจน เสี่ยงต่อการ เกิดโรคสมัยใหม่ เพราะความเป็นเมืองทำให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป
           นายแพทย์สุรเชษฐ์ กล่าวต่อไปว่า การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ซึ่งตกลงร่วมกันที่จะดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่า "กฎบัตรความร่วมมือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก” รวมทั้งมีประกาศ "ปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ”ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกมีแผนระดับชาติที่บูรณาการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องสุขภาพประชาชน โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงจัดทำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550-2554
           "ร่างแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555- 2559 เป็นการระดมความคิดเห็น ทุกภาคส่วนเป็นครั้งที่ 2 เพื่อร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยและประชาคมโลก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน มีเป้าหมายหลักคือความเจ็บป่วยอันอาจเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมลดลง 7 ด้าน ได้แก่ 1) คุณภาพอากาศ 2) น้ำ สุขาภิบาลและสุขอนามัย 3) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4) สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย 5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6) การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและ สาธารณภัย และ 7) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ” นายแพทย์สุรเชษฐ์ กล่าว
            ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในตอนท้ายว่า การจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555- 2559 ได้มีการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน เป็นการสร้างความมีส่วนร่วมและทำให้เกิดความครอบคลุม สามารถตอบสนองกับปัญหาของประเทศ และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลังจากขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้น กรมอนามัยจะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

 

***

กลุ่มสื่อสารองค์กร / 30 สิงหาคม 2554
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 ปฏิทินกิจกรรม
แสดงความคิดเห็น
ท่านรู้จักสายด่วน 0-2590-4000 สายด่วนสุขภาพกรมอนามัยหรือไม่

มีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่
คุณศรัณยู หรือ คุณธนพล
โทร 0-2590-4293
ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย
DHIA
ระเบียงคุณธรรม กรมอนามัย
ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย
IT-Zone
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายสาธารณสุข
สู่ความสำเร็จ
E-Service กรมอนามัย
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 เริ่มนับ 12 กันยายน 2551
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ก.พ.ร. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สายด่วน 1111
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
 
   Copyright 2008 Department of Health : Ministry of Public Health
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000