ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
ข่าวแจก สธ. เปิดตลาดเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ตลาดสด น่าซื้อ 5 ดาว แห่งล่าสุดของอยุธยา"

วันที่ 5 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 533 คน)
        กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เปิดตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ตลาดสด น่าซื้อ ระดับ 5 ดาว ที่ผ่านการประเมินจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนได้เลือกซื้ออาหารที่สะอาด ปลอดภัย และได้คุณภาพ
        วันนี้ (5 ตุลาคม 2555) นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า จากนโยบายรัฐบาลที่จะพัฒนา ครัวไทยให้เป็นครัวของโลก โดยมีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมด้านอาหารสู่เวทีประชาคมอาเซียน ซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดสดที่เป็นจุดเชื่อมต่อของห่วงโซ่อาหารจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เลือกซื้อ เลือกกินอาหารได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ดำเนินการออกกฎกระทรวงตั้งแต่ปี 2542 และปรับปรุงเพิ่มเติมเป็นกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะตลาด พ.ศ.2551 เพื่อใช้ในการควบคุมกำกับการดำเนินกิจการตลาดสดให้ถูกสุขลักษณะ และเกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ซึ่งการพัฒนาตลาดสดไทยให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ เริ่มมาตั้งแต่ปี 2545 ด้วยการกระตุ้นให้ผู้ประกอบกิจการตลาดปรับปรุงและพัฒนาตลาดให้ได้ตามข้อกำหนดตามกฎกระทรวง ซึ่งการดำเนินงานตลาดสด น่าซื้อ ในปี 2554 พบว่า ตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร) ทั่วประเทศมีจำนวน 1,533 แห่ง ผ่านเกณฑ์ตลาดสด น่าซื้อ จำนวน 1,302 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84.93 แบ่งเป็นระดับดีมาก จำนวน 228 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.87 ระดับดี จำนวน 1,074 แห่ง คิดเป็น    ร้อยละ 70.06
        นายวิทยา กล่าวต่อว่า ตลาดสดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีจำนวน 14 แห่ง พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร) จำนวน 13 แห่ง แบ่งเป็นระดับดีมาก จำนวน 6 แห่ง และระดับดี จำนวน 7 แห่ง โดยการพัฒนาตลาดสดที่ได้รับการรับรองเป็นตลาดสดน่าซื้อต้องผ่านการประเมินรับรอง ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น โครงสร้างตลาดมีความมั่นคงแข็งแรง มีการรักษาความสะอาด การระบายอากาศ การกำจัดของเสีย การวางสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และผู้ขายของมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ ถูกสุขอนามัย
2) ด้านความปลอดภัยของอาหาร แผงขายอาหารในตลาดผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร เช่น ตรวจไม่พบสารฟอร์มาลีน สารกันรา สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง และตรวจ ไม่พบสารเร่ง เนื้อแดงในเนื้อหมู และ
3) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ประกอบกิจการตลาดต้องจัดให้มีกิจกรรมด้านการคุ้มครอง ผู้บริโภค เช่น จัดบอร์ดให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องที่เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย จัดให้มีจุดทดสอบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจนนำไปสู่โรคต่างๆ ได้ ซึ่งจากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา ปี 2555 พบผู้ป่วยด้วยโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยาจำนวน 139,630 คน และอำเภอบางปะอินจำนวน 94,772 คน ดังนั้น ประชาชนจึงควรให้ความสำคัญต่อการเลือกซื้อสินค้าและอาหารจากตลาดสดที่ได้มาตรฐาน
        "ทั้งนี้ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านสร้างได้มีการพัฒนาและยกระดับเป็นตลาดสดน่าซื้อ ระดับ 5 ดาว โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย ตลอดจนภาคี เครือข่ายตลาดสดน่าซื้อเขต 1 และภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการค้าในตลาด ให้มีบทบาทสำคัญในการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาตลาดสดน่าซื้อให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในที่สุด
 
***
กลุ่มสื่อสารองค์กร / 5 ตุลาคม 2555
 
  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 • ความคิดเห็นที่ 14
 • แจ้งลบ
    ZD5a5m <a href="http://wgzqjeipvzvz.com/">wgzqjeipvzvz</a>, [url=http://ykipvtrneaca.com/]ykipvtrneaca[/url], [link=http://fbmydmbpmzkg.com/]fbmydmbpmzkg[/link], http://xcnfnutylujw.com/
    axctnazgo [11/01/2017 - 19:45:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 13
 • แจ้งลบ
    3WQRGe <a href="http://itrqfotahrxf.com/">itrqfotahrxf</a>, [url=http://iuhkjhrromzn.com/]iuhkjhrromzn[/url], [link=http://awreumoawgst.com/]awreumoawgst[/link], http://cblrdcvqwdra.com/
    aafosccnnnd [11/01/2017 - 18:55:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 12
 • แจ้งลบ
    DFnwqp <a href="http://qpgoyfazyyyj.com/">qpgoyfazyyyj</a>, [url=http://pazwiqpjexsc.com/]pazwiqpjexsc[/url], [link=http://ciieofrvfcea.com/]ciieofrvfcea[/link], http://eongrikzzybu.com/
    uxzinanc [11/01/2017 - 16:29:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 11
 • แจ้งลบ
    XAsDl3 <a href="http://jbesablwsgox.com/">jbesablwsgox</a>, [url=http://tolxmdvcxpmf.com/]tolxmdvcxpmf[/url], [link=http://mwmphtbcedun.com/]mwmphtbcedun[/link], http://ykozjxjbcqcw.com/
    gznkpm [11/01/2017 - 14:09:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 10
 • แจ้งลบ
    cllao6 <a href="http://jzwshygxyohg.com/">jzwshygxyohg</a>, [url=http://dcttxiuscwdf.com/]dcttxiuscwdf[/url], [link=http://mnrulxndnmeh.com/]mnrulxndnmeh[/link], http://deomuvhqjxbi.com/
    buabnvyvgb [11/01/2017 - 11:46:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 9
 • แจ้งลบ
    f20Xfi <a href="http://glpemstnlznb.com/">glpemstnlznb</a>, [url=http://rciqgwimsvjs.com/]rciqgwimsvjs[/url], [link=http://khezhtefbhit.com/]khezhtefbhit[/link], http://iktjuqbwmmsg.com/
    iwjwfkcn [11/01/2017 - 01:56:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 8
 • แจ้งลบ
    mLSGQZ <a href="http://vpdyxoqkdkmr.com/">vpdyxoqkdkmr</a>, [url=http://iqqgjyhtootn.com/]iqqgjyhtootn[/url], [link=http://cqxjnvatlcgz.com/]cqxjnvatlcgz[/link], http://cxqkhhsayqrk.com/
    iidexfxvwjx [10/01/2017 - 23:36:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 7
 • แจ้งลบ
    5AoaSX <a href="http://hgyvcspiztka.com/">hgyvcspiztka</a>, [url=http://gsdgtuigtqwm.com/]gsdgtuigtqwm[/url], [link=http://dhgbllffharp.com/]dhgbllffharp[/link], http://wdjsbgfcshbr.com/
    vtdgptw [10/01/2017 - 21:12:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 6
 • แจ้งลบ
    <a href=http://advairprice.site/>advair price</a> <a href=http://singulair-10-mg.trade/>singulair 5mg</a> <a href=http://amoxicillin-875.us/>amoxicillin</a> <a href=http://acyclovir.red/>acyclovir</a> <a href=http://buy-arimidex.site/>buy arimidex</a> <a href=http://amitriptyline-25mg.cricket/>amitriptyline 25mg</a> <a href=http://sildenafilcitrate.gdn/>sildenafil generic</a> <a href=http://buykamagra.site/>kamagra</a> <a href=http://advair50.top/>advair</a>
    JewellFig [08/01/2017 - 02:53:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 5
 • แจ้งลบ
    g3KNnm http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
    Barnypok [07/01/2017 - 22:19:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 4
 • แจ้งลบ
    http://robaxin-online.xyz/ - related site http://buyrimonabant.red/ - acomplia rimonabant http://citalopram-hbr-20-mg.top/ - citalopram http://***-online.bid/ - buy viagra online http://suhagra.red/ - suhagra http://genericlasix.date/ - generic for lasix
    asmypelaty9o [25/08/2016 - 09:06:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    ตลาดสดแต่ทำไมเงียบเหมือนป่าช้าเลย
    snow [07/12/2012 - 16:04:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    ตลาดน่าจะอยู่ติดถนน แต่ทำไมเอา อบต.มาอยู่ติดถนนเลยกลายเป็นตลาดเงียบ ไม่มีคนซื้อ
    คนบ้านสร้าง [08/11/2012 - 10:38:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เยี่ยมสุดยอด!! ไปเล้ย
    Thitaree [05/10/2012 - 23:57:34]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *
   
   
   
   
   

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข