ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
FONTSIZE
วันที่ 18 ธ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 304 คน)
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ชี้แจง "แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” ปี ๒๕๕๖
 
 
           ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมภูดารารีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจง แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ และงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จากภาคีเครือข่าย ๙ จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ และบุคลากรของศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๒ คน
          ในการนี้ นายแพทย์ไกรสร วิวัฒน์พัฒนกุล รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา ตลอดการดำเนินงาน
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข