Menu
webboard
สมัครขอใช้งานอีเมล์
คู่มือการใช้งาน Mailgothai
มีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ สุทธิรัตน์ โทร 0-2590-4290
ค้นหาข้อมูล
 
Intranet กรมอนามัย
 
Username
Password
 
การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
การลดปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนและวัยรุ่น
การลดภาวะโรคอ้วนคนไทย
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
รายชื่อสถานีบริการน้ำมัน
สาธารณสุขร่วมใจลดโลกร้อน
)
 
หมวด 7
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 

          มาตรา 31 ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

          มาตรา 32 เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา 31 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของ
ท้องถิ่นดังต่อไปนี้

(1) กำหนดประเภทของกิจการตามมาตรา31บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น
(2) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสำหรับให้ผู้ดำเนินกิจการตาม (1) ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ

          มาตรา 33 เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อกำหนดของท้องถิ่นตามมาตรา 32 (1) ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามมาตรา 32 (1) ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 56

          ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้โดยทั่วไปในข้อกำหนดของท้องถิ่นตามมาตรา 32 (2) ก็ได้

          ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้สำหรับกิจการประเภทเดียวและสำหรับสถานที่แห่งเดียว

 
   
ท่านรู้จักสายด่วน 1675 สายด่วนสุขภาพกรมอนามัยหรือไม่
ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย
DHIA
ระเบียงคุณธรรม กรมอนามัย
ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 เริ่มนับ 12 กันยายน 2551
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ก.พ.ร. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สายด่วน 1111
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
link ภายในเว็บ

 หน้าแรก | แนะนำกรมอนามัย | สารจากผู้บริหาร | ประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลวิชาการ | ศูนย์ข้อมูลกรมอนามัย |  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร | ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

                              ข้อมูลสุขภาพ | กรมอนามัยใสสะอาด | การให้บริการ | เอกสารเผยแพร่ | กฏ/ระเบียบ/ประกาศ | หน่วยงาน | ความคิดเห็น | แผนผังเว็บไซต์
 
   Copyright 2008 Department of Health : Ministry of Public Health
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000