ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
)
ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา จัดเสวนาเครือข่ายมิตรภาพระหว่างวัย...ใส่ใจผู้สูงอายุ เพื่อศึกษาหารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุแบบครบวงจร เนื่องในงาน “เติมความรู้ ต่อความดี” ๑๒ ปี ศูนย์อนามัยที่ ๕ วันที่ ๒๓ กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา

นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ เปิดเผยว่า จากสถิติผู้สูงอายุไทย ในปี ๒๕๕๐ มีผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปประมาณ ๗ ล้านคน หรือประมาณร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั้งประเทศ โดยแนวโน้มคนไทยจะมีอายุยืนยาวมากขึ้น เนื่องจากระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยเจริญก้าวหน้ามากขึ้น คาดว่าในอีกปี ๑๐ ปีข้างหน้า ผู้หญิงไทยจะมีอายุเฉลี่ย ๘๐ ปี ส่วนผู้ชายจะมีอายุเฉลี่ย ๗๔ ปี แต่สภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุไทยขณะนี้นับว่าน่าเป็นห่วงมาก ผู้สูงอายุร้อยละ ๕๒ ไม่เคยตรวจสุขภาพ และส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โดยโรคเรื้อรังที่พบมากที่สุด ได้แก่ โรคข้อเสื่อม ปวดข้อ ปวดหลัง ตาต้อกระจก ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง หูตึง เป็นสาเหตุให้เตียงของโรงพยาบาลทั่วประเทศขณะนี้ ร้อยละ ๒๘ เป็นเตียงของผู้ป่วยสูงอายุ
นางอารี ปรมัตถากร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (ศูนย์ส่งเสริมและวิจัยสุขภาพผู้สูงอายุ) เปิดเผยว่า จากการสำรวจผู้สูงอายุ ในพื้นที่ศึกษาวิจัยตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีผู้สูงอายุจำนวน ๑,๒๔๙ คน ชาย ๓๘.๙% หญิง ๖๑.๑% ช่วยเหลือตนเองได้ ๘๙.๙๙% ทำกิจวัตรได้ แต่ออกนอกบ้านไม่ได้ ๘.๘% นอนติดเตียง ๑.๙% ไม่มีคนดูแล ๓๘% ไม่เคยได้รับการตรวจสุขภาพ ๑๔.๗% และไม่มีรายได้ต้องอาศัยลูกหลาน ๔๖.๔% จากการสำรวจดังกล่าว ทำให้พบความต้องการของผู้สูงอายุว่า ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดบริการตามบ้านเพื่อช่วยเหลือเรื่องสุขภาพและการดำรงชีพ เบี้ยยังชีพ สิทธิการรักษา จัดหางานหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวัน ลดหย่อนภาษีให้กับบุคคลที่เลี้ยงดูผู้สูงอายุ

ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา จึงได้จัดเสวนาเครือข่ายมิตรภาพระหว่างวัย..ใส่ใจผู้สูงอายุ เนื่องในงานเติมความรู้ต่อความดี ๑๒ ปี ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา โดยนำเครือข่ายผู้สูงอายุ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา , สภาผู้สูงอายุ , สำนักงานพระพุทธศาสนานครราชสีมา , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา , เทศบาลนครนครราชสีมา , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา , ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ , สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ , ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๔ , โรงพยาบาลค่ายสุรนารี , และสภากาชาดไทย ร่วมเปิดเวทีเสวนาหาความร่วมมือเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในทุกมิติด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากตัวแทนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ๙ สัปดาห์สู่สุขภาพดี เพื่อรวบรวมข้อมูล หารูปแบบการดำเนินงาน ที่ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น

กิจกรรม “เติมความรู้ ต่อความดี ๑๒ ปี ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา ยังมีนิทรรศการเปิดบ้าน KM / มหัศจรรย์ ๑๒ ห้องแห่งรัก ๑ ใน ๑๒ ห้องที่นำเสนอเรื่องราวความสำเร็จในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ คือ ห้องรวมรัก รวมวัยใส่ใจสุขภาพ เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าไปศึกษาและเก็บเกี่ยวความรู้ นอกจากนี้ยังมีถนนสายความรู้ กม ๕ เรื่องราวสุขภาพดีในทุกช่วงชีวิต จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน (Womb To Tomb) และบริการตรวจสุขภาพดี ๔ โปรแกรม ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา ประชาชนสนใจชมนิทรรศการและสอบถามรายละเอียด โทร.๐-๔๔๓๐-๕๑๓๑ ต่อ ๑๐๑

นส.ปวีณา กาญจนขจรศักดิ์ ข่าว
นางสินีนาฎ สิงหวิบูลย์ บรรณาธิการข่าว
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑


โดย : ปวีณา กาญจนขจรศักดิ์ | pr_anamai5@anamai.moph.go.th |24/07/08 - 09:54 |
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข