Menu
webboard
สมัครขอใช้งานอีเมล์
คู่มือการใช้งาน Mailgothai
มีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ สุทธิรัตน์ โทร 0-2590-4290
ค้นหาข้อมูล
 
Intranet กรมอนามัย
 
Username
Password
 
การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
การลดปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนและวัยรุ่น
การลดภาวะโรคอ้วนคนไทย
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
รายชื่อสถานีบริการน้ำมัน
สาธารณสุขร่วมใจลดโลกร้อน

 
ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา จัดเสวนาเครือข่ายมิตรภาพระหว่างวัย...ใส่ใจผู้สูงอายุ เพื่อศึกษาหารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุแบบครบวงจร เนื่องในงาน “เติมความรู้ ต่อความดี” ๑๒ ปี ศูนย์อนามัยที่ ๕ วันที่ ๒๓ กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา

นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ เปิดเผยว่า จากสถิติผู้สูงอายุไทย ในปี ๒๕๕๐ มีผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปประมาณ ๗ ล้านคน หรือประมาณร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั้งประเทศ โดยแนวโน้มคนไทยจะมีอายุยืนยาวมากขึ้น เนื่องจากระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยเจริญก้าวหน้ามากขึ้น คาดว่าในอีกปี ๑๐ ปีข้างหน้า ผู้หญิงไทยจะมีอายุเฉลี่ย ๘๐ ปี ส่วนผู้ชายจะมีอายุเฉลี่ย ๗๔ ปี แต่สภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุไทยขณะนี้นับว่าน่าเป็นห่วงมาก ผู้สูงอายุร้อยละ ๕๒ ไม่เคยตรวจสุขภาพ และส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โดยโรคเรื้อรังที่พบมากที่สุด ได้แก่ โรคข้อเสื่อม ปวดข้อ ปวดหลัง ตาต้อกระจก ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง หูตึง เป็นสาเหตุให้เตียงของโรงพยาบาลทั่วประเทศขณะนี้ ร้อยละ ๒๘ เป็นเตียงของผู้ป่วยสูงอายุ
นางอารี ปรมัตถากร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (ศูนย์ส่งเสริมและวิจัยสุขภาพผู้สูงอายุ) เปิดเผยว่า จากการสำรวจผู้สูงอายุ ในพื้นที่ศึกษาวิจัยตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีผู้สูงอายุจำนวน ๑,๒๔๙ คน ชาย ๓๘.๙% หญิง ๖๑.๑% ช่วยเหลือตนเองได้ ๘๙.๙๙% ทำกิจวัตรได้ แต่ออกนอกบ้านไม่ได้ ๘.๘% นอนติดเตียง ๑.๙% ไม่มีคนดูแล ๓๘% ไม่เคยได้รับการตรวจสุขภาพ ๑๔.๗% และไม่มีรายได้ต้องอาศัยลูกหลาน ๔๖.๔% จากการสำรวจดังกล่าว ทำให้พบความต้องการของผู้สูงอายุว่า ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดบริการตามบ้านเพื่อช่วยเหลือเรื่องสุขภาพและการดำรงชีพ เบี้ยยังชีพ สิทธิการรักษา จัดหางานหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวัน ลดหย่อนภาษีให้กับบุคคลที่เลี้ยงดูผู้สูงอายุ

ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา จึงได้จัดเสวนาเครือข่ายมิตรภาพระหว่างวัย..ใส่ใจผู้สูงอายุ เนื่องในงานเติมความรู้ต่อความดี ๑๒ ปี ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา โดยนำเครือข่ายผู้สูงอายุ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา , สภาผู้สูงอายุ , สำนักงานพระพุทธศาสนานครราชสีมา , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา , เทศบาลนครนครราชสีมา , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา , ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ , สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ , ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๔ , โรงพยาบาลค่ายสุรนารี , และสภากาชาดไทย ร่วมเปิดเวทีเสวนาหาความร่วมมือเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในทุกมิติด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากตัวแทนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ๙ สัปดาห์สู่สุขภาพดี เพื่อรวบรวมข้อมูล หารูปแบบการดำเนินงาน ที่ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น

กิจกรรม “เติมความรู้ ต่อความดี ๑๒ ปี ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา ยังมีนิทรรศการเปิดบ้าน KM / มหัศจรรย์ ๑๒ ห้องแห่งรัก ๑ ใน ๑๒ ห้องที่นำเสนอเรื่องราวความสำเร็จในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ คือ ห้องรวมรัก รวมวัยใส่ใจสุขภาพ เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าไปศึกษาและเก็บเกี่ยวความรู้ นอกจากนี้ยังมีถนนสายความรู้ กม ๕ เรื่องราวสุขภาพดีในทุกช่วงชีวิต จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน (Womb To Tomb) และบริการตรวจสุขภาพดี ๔ โปรแกรม ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา ประชาชนสนใจชมนิทรรศการและสอบถามรายละเอียด โทร.๐-๔๔๓๐-๕๑๓๑ ต่อ ๑๐๑

นส.ปวีณา กาญจนขจรศักดิ์ ข่าว
นางสินีนาฎ สิงหวิบูลย์ บรรณาธิการข่าว
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑


โดย : ปวีณา กาญจนขจรศักดิ์ | pr_anamai5@anamai.moph.go.th |24/07/08 - 09:54 |
 ปฏิทินกิจกรรม
ท่านรู้จักสายด่วน 1675 สายด่วนสุขภาพกรมอนามัยหรือไม่
ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย
DHIA
ระเบียงคุณธรรม กรมอนามัย
ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 เริ่มนับ 12 กันยายน 2551
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ก.พ.ร. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สายด่วน 1111
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
link ภายในเว็บ

 หน้าแรก | แนะนำกรมอนามัย | สารจากผู้บริหาร | ประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลวิชาการ | ศูนย์ข้อมูลกรมอนามัย |  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร | ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

                              ข้อมูลสุขภาพ | กรมอนามัยใสสะอาด | การให้บริการ | เอกสารเผยแพร่ | กฏ/ระเบียบ/ประกาศ | หน่วยงาน | ความคิดเห็น | แผนผังเว็บไซต์
 
   Copyright 2008 Department of Health : Ministry of Public Health
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000