จากในเว็บ จาก Google
 
)

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สุดยอดการลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา จัดประชุมเครือข่ายผู้ใหญ่ใจดี...เด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เนื่องในงาน
“เติมความรู้ ต่อความดี” ๑๒ ปี ศูนย์อนามัยที่ ๕ วันที่ ๒๕ กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา
 
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ เปิดเผยว่า โครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ
เป็นการดำเนินงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ๑ ใน ๖ ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย จากการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่การสาธารณสุขที่ ๑๓ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) โรงเรียนทุกสังกัดมีจำนวน ๔,๐๙๗ โรงเรียน ผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๓,๘๔๗ โรงเรียน คิดเป็น ๙๓.๙% และผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จำนวน ๑,๙๐๑ โรงเรียน คิดเป็น ๔๑.๕% ซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นสมควรยกระดับเกณฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้นสู่อีกระดับ คือ เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ที่เน้นสร้างพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง การจัดตั้งชมรมนักเรียนและมีกิจกรรมสุขภาพสม่ำเสมอ มีโครงงานสุขภาพ นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขภาพจิตดี น้ำดื่ม ส้วม โรงอาหาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัด เค็มจัด หรือไขมันสูง ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนบริโภคผักมื้อกลางวันทุกวัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

การประชุมเครือข่ายผู้ใหญ่ใจดี...เด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริม เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓๒ อำเภอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๗ เขต พร้อมนำเสนอโรงเรียนนำร่องที่ดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ๗ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุรนารีวิทยา อำเภอเมือง โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช โรงเรียนเจียรวรนนท์ อำเภอวังน้ำเขียว โรงเรียนประชารัฐสามัคคี อำเภอสูงเนิน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ อำเภอขามสะแกแสง โรงเรียนเมืองคง อำเภอคง และโรงเรียนบ้านประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จำนวนกว่า ๑๐๐ คน

กิจกรรม “เติมความรู้ ต่อความดี ๑๒ ปี ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา ยังมีนิทรรศการเปิดบ้าน KM / มหัศจรรย์ ๑๒ ห้องแห่งรักเพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าไปศึกษาและเก็บเกี่ยวความรู้ นอกจากนี้ยังมีถนนสายความรู้ กม ๕ เรื่องราวสุขภาพดีในทุกช่วงชีวิต จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน (Womb To Tomb) และบริการตรวจสุขภาพดี ๔ โปรแกรม ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา ประชาชนสนใจชมนิทรรศการและสอบถามรายละเอียด โทร.๐-๔๔๓๐-๕๑๓๑ ต่อ ๑๐๑

นส.ปวีณา กาญจนขจรศักดิ์ ข่าว
นางสินีนาฎ สิงหวิบูลย์ บรรณาธิการข่าว
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑


โดย : ปวีณา กาญจนขจรศักดิ์ | pr_anamai5@anamai.moph.go.th|25/07/08 - 09:10 |

กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สายด่วน 1111 ของรัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. สสช สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
 เกี่ยวกับกรม บริการประชาชน มัลติมีเดีย ติดต่อกรม หน่วยงาน
 เกี่ยวกับกรมอนามัย
 ผู้บริหารกรมอนามัย
 กฎ / ระเบียบ / ประกาศ
 CIO กรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
กระดานถาม - ตอบ
FAQ
ความรู้สุขภาพ
บริการอื่นๆ (e-Services)

ที่อยู่กรมอนามัย
ดูแผนที่บน Google Map
สายด่วนกรมอนามัย 0 2590 4000
หน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานส่วนภูมิภาค
หน่วยงานอื่นๆ
Copyright 2014 Department of Health : Ministry of Public Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
แผนที่บน Google map
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์