Menu
webboard
สมัครขอใช้งานอีเมล์
คู่มือการใช้งาน Mailgothai
มีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ สุทธิรัตน์ โทร 0-2590-4290
ค้นหาข้อมูล
 
Intranet กรมอนามัย
 
Username
Password
 
การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
การลดปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนและวัยรุ่น
การลดภาวะโรคอ้วนคนไทย
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
รายชื่อสถานีบริการน้ำมัน
สาธารณสุขร่วมใจลดโลกร้อน

 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สุดยอดการลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา จัดประชุมเครือข่ายผู้ใหญ่ใจดี...เด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เนื่องในงาน
“เติมความรู้ ต่อความดี” ๑๒ ปี ศูนย์อนามัยที่ ๕ วันที่ ๒๕ กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา
 
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ เปิดเผยว่า โครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ
เป็นการดำเนินงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ๑ ใน ๖ ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย จากการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่การสาธารณสุขที่ ๑๓ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) โรงเรียนทุกสังกัดมีจำนวน ๔,๐๙๗ โรงเรียน ผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๓,๘๔๗ โรงเรียน คิดเป็น ๙๓.๙% และผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จำนวน ๑,๙๐๑ โรงเรียน คิดเป็น ๔๑.๕% ซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นสมควรยกระดับเกณฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้นสู่อีกระดับ คือ เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ที่เน้นสร้างพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง การจัดตั้งชมรมนักเรียนและมีกิจกรรมสุขภาพสม่ำเสมอ มีโครงงานสุขภาพ นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขภาพจิตดี น้ำดื่ม ส้วม โรงอาหาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัด เค็มจัด หรือไขมันสูง ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนบริโภคผักมื้อกลางวันทุกวัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

การประชุมเครือข่ายผู้ใหญ่ใจดี...เด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริม เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓๒ อำเภอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๗ เขต พร้อมนำเสนอโรงเรียนนำร่องที่ดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ๗ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุรนารีวิทยา อำเภอเมือง โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช โรงเรียนเจียรวรนนท์ อำเภอวังน้ำเขียว โรงเรียนประชารัฐสามัคคี อำเภอสูงเนิน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ อำเภอขามสะแกแสง โรงเรียนเมืองคง อำเภอคง และโรงเรียนบ้านประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จำนวนกว่า ๑๐๐ คน

กิจกรรม “เติมความรู้ ต่อความดี ๑๒ ปี ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา ยังมีนิทรรศการเปิดบ้าน KM / มหัศจรรย์ ๑๒ ห้องแห่งรักเพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าไปศึกษาและเก็บเกี่ยวความรู้ นอกจากนี้ยังมีถนนสายความรู้ กม ๕ เรื่องราวสุขภาพดีในทุกช่วงชีวิต จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน (Womb To Tomb) และบริการตรวจสุขภาพดี ๔ โปรแกรม ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา ประชาชนสนใจชมนิทรรศการและสอบถามรายละเอียด โทร.๐-๔๔๓๐-๕๑๓๑ ต่อ ๑๐๑

นส.ปวีณา กาญจนขจรศักดิ์ ข่าว
นางสินีนาฎ สิงหวิบูลย์ บรรณาธิการข่าว
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑


โดย : ปวีณา กาญจนขจรศักดิ์ | pr_anamai5@anamai.moph.go.th|25/07/08 - 09:10 |

 ปฏิทินกิจกรรม
ท่านรู้จักสายด่วน 1675 สายด่วนสุขภาพกรมอนามัยหรือไม่
ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย
DHIA
ระเบียงคุณธรรม กรมอนามัย
ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 เริ่มนับ 12 กันยายน 2551
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ก.พ.ร. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สายด่วน 1111
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
link ภายในเว็บ

 หน้าแรก | แนะนำกรมอนามัย | สารจากผู้บริหาร | ประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลวิชาการ | ศูนย์ข้อมูลกรมอนามัย |  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร | ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

                              ข้อมูลสุขภาพ | กรมอนามัยใสสะอาด | การให้บริการ | เอกสารเผยแพร่ | กฏ/ระเบียบ/ประกาศ | หน่วยงาน | ความคิดเห็น | แผนผังเว็บไซต์
 
   Copyright 2008 Department of Health : Ministry of Public Health
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000