จากในเว็บ จาก Google
 
)
    
     นพ.ณรงค์ วินิยกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมด้วย นพ.ไกรสร  วิวัฒน์พัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และคุณราตรี ธนูศิลป์ เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ในวันที่ 6 ธันวาคม 2551  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นมา โดยมีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแม่และเด็กของหน่วยบริการสาธารณสุขให้จัดระบบบริการที่ได้มาตรฐานตามกระบวนการคุณภาพ ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด การเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดถึง 5 ปี
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สายด่วน 1111 ของรัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. สสช สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
 เกี่ยวกับกรม บริการประชาชน มัลติมีเดีย ติดต่อกรม หน่วยงาน
 เกี่ยวกับกรมอนามัย
 ผู้บริหารกรมอนามัย
 กฎ / ระเบียบ / ประกาศ
 CIO กรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
กระดานถาม - ตอบ
FAQ
ความรู้สุขภาพ
บริการอื่นๆ (e-Services)

ที่อยู่กรมอนามัย
ดูแผนที่บน Google Map
สายด่วนกรมอนามัย 0 2590 4000
หน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานส่วนภูมิภาค
หน่วยงานอื่นๆ
Copyright 2014 Department of Health : Ministry of Public Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
แผนที่บน Google map
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์