ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
)
    
     นพ.ณรงค์ วินิยกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมด้วย นพ.ไกรสร  วิวัฒน์พัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และคุณราตรี ธนูศิลป์ เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ในวันที่ 6 ธันวาคม 2551  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นมา โดยมีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแม่และเด็กของหน่วยบริการสาธารณสุขให้จัดระบบบริการที่ได้มาตรฐานตามกระบวนการคุณภาพ ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด การเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดถึง 5 ปี
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข