Menu
Webmail กรมอนามัย
 
Username
Password
Intranet กรมอนามัย
 
Username
Password
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ภาษาไทย | English version

ต้นแบบ รพ.สายใยรักแห่งครอบครัว แห่งแรกของประเทศไทย

ปัญหาสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุข ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เพราะจากข้อมูลกรมอนามัยในปี 2548 พบว่า มีอัตราการตั้งครรภ์ในมารดา อายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 11.4 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก ร้อยละ 12.3 และขาดไอโอดีนร้อยละ 49.4 ส่วนทารกแรกเกิดมีอัตราการขาดออกซิเจน 25.6 ต่อพันการเกิดมีชีพ น้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 8.7 นอกจากนี้ในแต่ละปีมีคู่สมรสที่เสี่ยงต่อการได้บุตร เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 17,000 คู่ต่อการเกิด 800,000 คนต่อปี และมีทารกแรกเกิดเป็นโรคธาลัสซีเมีย ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ตลอดอายุขัยประมาณ 4,200 รายต่อปี ขณะที่อัตราการติดเชื้อเอชไอวี จากกม่สู่ลูกในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ลดลงอย่างต่อเรื่องร้อยละ 7.2

จากสภาวะปัญหาดังกล่าว กรมอนามัยจึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาในกลุ่มแม่และเด็ก โดยส่งเสริมและพัฒนาให้โรงพยาบาลจัดระบบบริการ ที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ ตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ได้แก่ เกณฑ์การประเมินลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก โรงเรียนพ่อแม่ในโรงพยาบาล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็ก ยังคงแยกเป็นส่วนๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการบูรณาการ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็กยังคงแยกเป็นส่วนๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการบูรณาการ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ระบบการบริการงานอนามัยแม่และเด็กในสถานบริการสาธารณสุข ครอบครัว และชุมชนแบบองค์รวม ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ และระบบบริการอนามัยแม่และเด็ก ที่มีมาตรฐานให้สอดรับกับปณิธาน ของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ ประองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงจัดตั้งโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว กรมอนามัยจึงน้อมรับปณิธานดังกล่าว ด้วยการดำเนินงาน โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ขึ้น เพื่อให้โรงพยาบาลมีการจัดระบบบริการ ที่ได้มาตรฐาน ตามกระบวนการคุณภาพ ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด การเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดถึง 5 ปี โดยแบ่งคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาล สายใยรักแห่งครอบครัว เป็น 3 ระดับ ได้แก่ โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง พร้อมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อให้แม่และลูกปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ และคลอด ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน และเลี้ยงควบคู่กับอาหารตามวัย จนเด็กอายุ 2 ปี หรือมากกว่า เสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกายให้เด็ก ตั้งแต่เริ่มต้น

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา โรงพยาบาลของศูนย์อนมัยที่ 10 เชียงใหม่ ถือได้ว่า เป็นโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวต้นแบบ แห่งแรกของประเทศไทย ที่ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน และเอื้อต่อการเสริมสร้างอนามัยแม่และเด็ก ทั้งนี้ นายแพทย์สมพงษ์ สกุลอิสริยาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลได้ให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่การจัดทำห้องเตรียมสามี เพื่อการคลอด ห้องฝากครรภ์คุณภาพ ห้องตรวจอัลตร้าซาวด์ ห้องสอนคุณแม่มือใหม่ ห้องสอนพิเศษ และให้คำปรึกษา ห้องศูนย์เรียนรู้ และชมรมนมแม่ เป็นต้น รวมทั้งได้สร้างนวตกรรมเพื่อทารกในห้องเด็กแรกเกิด อาทิ กระเป๋าแม่จิงโจ้ ที่มีลักษณะแบบกระเป๋าหน้าท้องของจิงโจ้ เพื่อให้เด็กสัมผัสถึงความรัก ความอบอุ่นจากแม่ ตุ๊กตาแทนท้องแม่ สร้างขึ้นเพื่อเลียนเสียงลำไส้ของแม่ ทำให้เด็กที่คลอดก่อนกำหนด มีความรู้สึกเหมือนยังอยู่ในท้องแม่ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานของโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ต้นแบบนี้ จะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับ ให้สถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี

สำหรับผลการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็ก ของกรมอนามัย ปัจจุบัน มีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ประเมิน ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ร้อยละ 86.7 ผ่านเกณฑ์ประเมิน โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก ร้อยละ 98.5 มีโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมอนามัย ร้อยละ 57.6 โรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 44.9 ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนพ่อแม่ในโรงพยาบาล และมีโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมอนามัย ร้อยละ 57.9 และโรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 31.8 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน คลินินมแม่ในโรงพยาบาล

กลับหน้าหลัก

ปฏิทิน
ค้นหาข้อมูล
 
link ภายในเว็บ

เกี่ยวกับหน่วยงาน | โครงสร้างหน่วยงาน | โครงการสำคัญ | กิจกรรมสัมมนา | ติดต่อหน่วยงาน | แผนผังเว็บไซต์

 
   Copyright 2008 Department of Health : Mimistry of Public Health
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร 0-2590-4000