Menu
Webmail กรมอนามัย
 
Username
Password
Intranet กรมอนามัย
 
Username
Password
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ภาษาไทย | English version

กรมอนามัยหนุนเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ ตั้งเป้า 1 ตำบล 1 ชมรม ทั่วประเทศ

จำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากรทั่วประเทศ และมีแนวโน้มว่า จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากอายุขัยเฉลี่ยของผู้สูงอายุผู้หญิงเท่ากับ 81.5 ปี และผู้ชาย 79 ปี แต่การมีอายุยืนยาวโดยขาดการดูแลเอาใจใส่ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ ยิ่งจะทำให้เป็นปัญหาต่อตัวผู้สูงอายุเอง ครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ ดังนั้น การสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการมาตลอด

ในการประชุมวิชาการเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วัด พระ ชมรม ที่กรมอนามัยจัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งของทุกองค์ประกอบ ที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี ได้แก่ วัด และชมรมผู้สูงอายุ ซึ่ง นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงความสำคัญของวัด ในฐานะศูนย์กลางของชุมชนว่า นอกจากจะเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ของประชาชน กรมอนามัยจึงได้จัดทำโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ อันเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะดึงวัด ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคน ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายให้ทุกจังหวัดมีวัดส่งเสริมสุขภาพนำร่อง จังหวัดละ 1 อำเภอ

ขณะเดียวกัน ได้ส่งเสริมศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นรูปแบบการรวมตัวกัน ของผู้สูงอายุในการทำกิจกรรม เพื่อสุขภาพ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ ชมรมภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุ ตั้งเป้าหมายให้มีชมรมผู้สูงอายุ 1 ตำบล 1 ชมรม และมีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ให้ได้ร้อยละ 96 โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยทั้ง 12 แห่ง ทั่วประเทศ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพวัดส่งเสริมสุขภาพ และภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุที่ผ่านมา นับว่า ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งในการประชุมวิชาการครั้งนี้ มีวัดส่งเสริมสุขภาพได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน 40 วัด ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ด้านการออกกำลังกาย จำนวน 46 ชมรม

กลับหน้าหลัก

ปฏิทิน
ค้นหาข้อมูล
 
link ภายในเว็บ

เกี่ยวกับหน่วยงาน | โครงสร้างหน่วยงาน | โครงการสำคัญ | กิจกรรมสัมมนา | ติดต่อหน่วยงาน | แผนผังเว็บไซต์

 
   Copyright 2008 Department of Health : Mimistry of Public Health
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร 0-2590-4000