Untitled Document

คำกล่าวรายงาน การประชุมปฏิบัติการ
การพัฒนาทักษาะการคิด สำหรับนักบริหาร และนักวิชาการ กรมอนามัย"

โดย ... นายแพทย์ลือชา วนรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาการ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2541 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ

 

เรียน ท่านรองอธิบดีกรมอนามัย

ในนามของผู้เข้าร่วมการประชุม และสำนักวิชาการ กรมอนามัย ขอขอบพระคุณ ที่ท่านให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมการจัดประชุมปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษาะการคิด สำหรับนักบริหาร และนักวิชาการ กรมอนามัย" ในวันนี้

สืบเนื่องมาจาก สภาวะการณ์ในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กรมอนามัย เล็งเห็นความจำเป็นของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรม ให้สามารถทำงานสอดคล้องกับ กระแสการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้

ประการแรก : เพื่อเสริมระบบคิด และพัฒนาทักษะการคิดของผู้บริหาร และนักวิชาการ

ประการที่สอง : เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเสริมสร้างระบบการบริหารราชการ และการดำเนินการให้เกิดความเสมอภาค เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร และนักวิชาการจากส่วนกลาง ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต และศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต จำนวน 95 คน

เนื้อหาการประชุม ประกอบด้วย การสร้างทักษะการคิด การใช้ Mindmapping และการฝึกเทคนิค Brain gym โดยได้รับความกรุณาจาก ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ชัยอนันต์ สมุทวณิช และคณะ จากวชิราวุธวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ในโอกาสนี้ กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมอนามัย ประธานในพิธี กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับ ท่านศาสตราจารย์ดอกเตอร์ชัยอนันต์ สมุทวณิช และคณะวิทยากร ในนามข้าราชการกรมอนามัย พร้องทั้งมอบของที่ระลึกให้ท่าน ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ชัยอนันต์ สมุทวณิช และคณะด้วย จะเป็นพระคุณ

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง
เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ Log In
 • สมัครขอใช้งานอีเมล์
 • วิธีแก้ปัญหาการใช้ mailgothai
 • การส่งเอกสารเพื่อเปิดใช้อีเมล์
 • มีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่
  โทร 0-2590-4290
  ระบบฐานข้อมูลกลาง Login
  สอบถามข้อมูลได้ที่
  โทร 0-2590-4293
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  เว็บไซต์ สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย รูปแบบใหม่ เป็นอย่างไรในความคิดคุณ