Thai

Eng

ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
Login Intranet กรมอนามัย
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคเบื้องต้น(ภายหลังภาวะน้ำท่วม) ออกกำลังกาย... คลายหนาว ระวังภัยมืดในกระเช้าปีใหม่ เค็กคุกกี้ ดูทั้งหมด
 
  สรุป การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 11 มีนาคม 2558
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตสื่อมัลติมีเดียแบบโมชั่นกราฟฟิก"
  สรุปการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
  วาระและเอกสารการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
  สรุปการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
อ่านทั้งหมด     
 
 
  หน้าหลักกระทู้ ตอบข้อหารือตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535   
หารือการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็ขนสิ่งปฏิกูล(สูบส้วม)
โดย : นักบริหาร้องถิ่น

16/06/2553 11:59:02
IP: 119.42.83.180
  ด้วยคณะผู้บริหารของ อบต. ได้แถลงนโยบายในการกำจัดส่งปฏิกูลโดยจะให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยไม่คิดค่าบริการ(ฟรี) ขอหารืดดังนี้นะครับ
1 การดำเนินการดังกล่าว อบต. จะจ้างเหมาบริการจากผูประกอบการเก็บขนอกชน เป็นรายปีโดยให้ออกบริการ จะสามารถกระทำได้หรือไม่
2 อบต.จจัดซื้อรถดูดส้วมเองพื่อให้บริการประชาชนโยไม่คิดค่าธรรเนียม ทำได้หรือไม่
3 มีระบียบ หรือกฏหมาย ที่อ้างอิงแนวทางดักล่าวอย่างไร
หากกรณีดังกล่าวข้างต้ทำไม่ได้ จะมีวิดำเนินการวิธีอื่นหรือไม่ ที่จะบริกาโดยไม่ไห้ประชชนต้องเสียค่าธรรมนียม
 
 
ความคิดเห็นที่ 1:
โดย : เจนวิทย์ วิทยเดช นิติกร ศูนย์บริหารกฎหมายฯ

17/06/2553 13:56:35
IP: 10.1.4.151
  เรียน คุณนักบริหารท้องถิ่น ครับ

การที่ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลซึ่งเป็นเอกชนดำเนินการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น สามารถดำเนินการได้ตามที่มาตรา 18 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กำหนดให้อำนาจไว้ครับ

ส่วนการที่เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการจัดหารถดูดส้วมมาให้บริการประชาชนในพื้นที่ก็ย่อมกระได้เพราะเป็นหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอยู่แล้วครับ
ความคิดเห็นที่ 2:
โดย : เจนวิทย์ วิทยเดช นิติกร ศูนย์บริหารกฎหมายฯ

17/06/2553 13:57:06
IP: 10.1.4.151
  อย่างไรก็ตาม การที่มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงนั้น มีความมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนที่ก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยต้องมีส่วนร่วมในการเก็บ ขน หรือกำจัด โดยการเสียค่าธรรมเนียม และกฎหมายกำหนดให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินกฎกระทรวงเท่านั้น แต่มิได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้แต่อย่างใด ดังนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงไม่มีอำนาจในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมโดยไม่คิดค่าบริการครับ
ความคิดเห็นที่ 3:
โดย : นักบริหารท้องถิ่น

17/06/2553 16:32:29
IP: 119.42.83.103
  ขอบคุณมากครับ
ถ้าอย่างนั้น อบต จะขอความอนุเคราะห์ท่านในฐานะผู้กำกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ อบต จะขอหารือเป็นหนังสือเพือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ความคิดเห็นที่ 4:
โดย : กรกนก

26/11/2557 12:38:07
IP: 49.230.162.3
  ถ้าต้องการขอทำธุรกิจดูดสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย ดูดส้วม ในแต่ละท้องที่เพียงผู้เดียวจะได้มั้ยคะ ผิดกฏหมายมั้ยคะ
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
รายละเอียด*
โดย*
E-mail*
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    
คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
 
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ก.พ.ร. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สายด่วน 1111
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Copyright 2012 Department of Health : Ministry of Public Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000