Thai

Eng

ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
Login Intranet กรมอนามัย
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคเบื้องต้น(ภายหลังภาวะน้ำท่วม) ออกกำลังกาย... คลายหนาว ระวังภัยมืดในกระเช้าปีใหม่ เค็กคุกกี้ ดูทั้งหมด
 
  สรุป การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 11 มีนาคม 2558
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตสื่อมัลติมีเดียแบบโมชั่นกราฟฟิก"
  สรุปการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
  วาระและเอกสารการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
  สรุปการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
อ่านทั้งหมด     
 
 
  หน้าหลักกระทู้ ตอบข้อหารือตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535   
การยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โดย : อบต.ดอนมนต์

16/11/2553 13:49:26
IP: 125.26.109.74
  ในพื้นที่ อบต.ดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีโรงงานประกอบกิจการผลิต ส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แกลบ เศษชิ้นไม้เป็นเชื้อเพลิง ในเดือนตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา อบต.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่า สถานประกอบการก่อให้เกิดเขม่าควันดำและฝุ่นละอองรบกวน สร้างความเดือดร้อน รำคาญแก่ประชาชน อบต.ดอนมนต์ ได้รับคำแนะนำจากสาธารณสุขว่าให้ท้องถิ่น ยกร่างข้อบัญญัติ เพื่อควบคุมกิจการดังกล่าว จึงมีข้อหารือ ดังนี้
1. กิจการผลิตกระแสไฟฟ้า ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ (ความเห็นของ อบต. คือ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ พ.ร.บ.สาธารณสุข 2535 ไม่ได้กำหนดไว้ใน 135 ประเภท ดังนั้น อบต.จึงไม่สามารถยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อควบคุมสถานประกอบการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ )
2. การระงับเหตุรำคาญ ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 2535 มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรบ้าง
3. โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า มีกฎหมายใดบ้างที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานใดบ้าง ที่กำกับ ตรวจสอบ ดูแล
4. หาก อบต.มีข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้ว ขัดกับกฎหมายฉบับอื่น ที่กำกับดูแล โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า มีแนวทางใดบ้าง ที่จะดำเนินการแก้ไข
5. ขอคำแนะนำ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
 
 
ความคิดเห็นที่ 1:
โดย : นายธงชัย ปทุมธรา นิติกร กรมอนามัย

18/11/2553 16:45:56
IP: 10.1.4.16
  จากคำถามดังกล่าวตอบได้ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศประทรวงสาธารณสุข ที่5/2538 ครับ
ประเด็นที่ 2 เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกคำสั่งให้สถานประกอบกิจการแก้ไขปรับปรุงระงับเหตุรำคาญตามมาตรา 28 แห่งพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้ หรือเข้าระงับเหตุเองตามมาตรา 28 วรรคสอง หรืออกคำสั่งห้ามใช้อาคารสถานที่ได้ตามมาตรา 28 วรรคสาม แห่งพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
ประเด็นที่ 3 กิจการดังกล่าว อยู่ในความควบคุมของกระทรวงพลังงาน ตามพ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 และควรศึกษาพ.ร.บ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบ เนื่องจากการผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประเด็นที่ 4 การผลิตกระแสไฟฟ้าไม่จัดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศของรมว.สาธารณสุขตามมาตรา 31 ท้องถิ่นเทศบาลจึงไม่สามารถไปออกเทศบัญญัติตามมาตรา 32(1) ควบคุมได้ (ทำไม่ได้)
ความคิดเห็นที่ 2:
โดย : นายธงชัย ปทุมธรา นิติกร กรมอนามัย

18/11/2553 16:46:09
IP: 10.1.4.16
  จากคำถามดังกล่าวตอบได้ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศประทรวงสาธารณสุข ที่5/2538 ครับ
ประเด็นที่ 2 เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกคำสั่งให้สถานประกอบกิจการแก้ไขปรับปรุงระงับเหตุรำคาญตามมาตรา 28 แห่งพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้ หรือเข้าระงับเหตุเองตามมาตรา 28 วรรคสอง หรืออกคำสั่งห้ามใช้อาคารสถานที่ได้ตามมาตรา 28 วรรคสาม แห่งพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
ประเด็นที่ 3 กิจการดังกล่าว อยู่ในความควบคุมของกระทรวงพลังงาน ตามพ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 และควรศึกษาพ.ร.บ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบ เนื่องจากการผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประเด็นที่ 4 การผลิตกระแสไฟฟ้าไม่จัดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศของรมว.สาธารณสุขตามมาตรา 31 ท้องถิ่นเทศบาลจึงไม่สามารถไปออกเทศบัญญัติตามมาตรา 32(1) ควบคุมได้ (ทำไม่ได้)
ความคิดเห็นที่ 3:
โดย : นายธงชัย ปทุมธรา นิติกร กรมอนามัย

19/11/2553 09:20:29
IP: 10.1.4.16
  ต่อ
ประเด็นที่ 3.การประกอบกิจการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นโรงงาน ตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 ใหเเจ้พนักงานท้องถิ่นรายงานไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ใช้อำนาจตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 มาตรา 37 และมาตรา 39 ครับ
ประเด็นที่ 4 กิจการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศของรมว.สาธารณสุขตามมาตรา 31 แห่งพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดังนั้นเทศบาล/อบต จึงไม่สามารถไปตราข้อบัญญัติท้องถิ่นไปควบคุมได้ ให้ใช้กฎหมายทั่วไปในการบริหารจัดการ เช่น พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
รายละเอียด*
โดย*
E-mail*
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    
คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
 
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ก.พ.ร. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สายด่วน 1111
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Copyright 2012 Department of Health : Ministry of Public Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000