Thai

Eng

ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
Login Intranet กรมอนามัย
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคเบื้องต้น(ภายหลังภาวะน้ำท่วม) ออกกำลังกาย... คลายหนาว ระวังภัยมืดในกระเช้าปีใหม่ เค็กคุกกี้ ดูทั้งหมด
 
  สรุป การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 11 มีนาคม 2558
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตสื่อมัลติมีเดียแบบโมชั่นกราฟฟิก"
  สรุปการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
  วาระและเอกสารการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
  สรุปการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
อ่านทั้งหมด     
 
 
  หน้าหลักกระทู้ ตอบข้อหารือตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535   
การเสนอยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
โดย : lee knok

15/09/2552 22:26:18
IP: 111.84.90.195
  การเสนอยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น จะดำเนินการยกร่างอย่างไรบ้างค่ะ
 
 
ความคิดเห็นที่ 1:
โดย : ชาญชัย เกษจันทร์ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

16/09/2552 09:48:49
IP: 10.1.4.248
  ตอบ ขั้นตอนในการยกร่างข้อกำหนดของท้องถิ่น
1. ต้องดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาของท้องถิ่นของตนเองเสียก่อนเพื่อให้ทราบปัญหาที่มีสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่นตนเองว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อเลือกปัญหาที่ต้องการแก้ไขเป็นลำดับแรก

2.ดำเนินการพิจารณาด้านเทคโนโลยี่ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา

3.พิจารณายกร่างข้อบัญญัติของท้องถิ่นเรื่องที่จะแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงบัญญัติของกฎหมายที่ให้อำนาจไว้เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ทั้งนี้อาจตั้งเป็นคณะกรรมกายกร่าง โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เช่น เกษตร อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ฯลฯ

4. หากมีการดำเนินการในทางปฏิบัติสามารถดำเนินการได้ดังนี้
4.1 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่เกียวข้องกับความต้องการในการแก้ปัญหาและความคิดเห็นที่เป็นไปได้ในการกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ
4.2 เปิดการทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับข้อบัญญัติที่จะออกมาบังคับใช้เพื่อให้ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและความต้องการทราบในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

5. การเสนอร่างข้อบัญญัติของท้องถิ่เพื่อเข้าสู่สภาพท้องถิ่น ต้องเตรียมข้อมูลต่าง หลักการที่จำเป็นต้องเสนอร่าง พร้อมเหตุผลการเสนอร่างเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกอบกับข้อคิดเห็นของประชาชนที่ทำประชาพิจารณ์ที่ผ่านมาเพื่อเสนอให้สภาพท้องถิ่นพิจารณา

6.กรณ๊ที่ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ผ่านการพิจารณาของสภาท้องถิ่นแล้ว และได้มีการประกาศใช้บังคับแล้ว ต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติของท้องถิ่นเพื่อชี้แจงให้ประชาชน ผู้ประกอบกิจการเกิดความเข้าใจในข้อบัญญัติของท้องถิ่นที่จะนำไปบังคับใช้และเหตุผลความจำเป็นซึ่งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ราชการส่วนท้องถิ่นทุกท้องถิ่นต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจในท้องถิ่นของตนเอง

 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
รายละเอียด*
โดย*
E-mail*
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    
คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
 
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ก.พ.ร. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สายด่วน 1111
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Copyright 2012 Department of Health : Ministry of Public Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000