ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
  หน้าหลักกระทู้ ตอบข้อหารือตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535   
การเสนอยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
โดย : lee knok

15/09/2552 22:26:18
IP: 111.84.90.195
  การเสนอยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น จะดำเนินการยกร่างอย่างไรบ้างค่ะ
 
 
ความคิดเห็นที่ 1:
โดย : ชาญชัย เกษจันทร์ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

16/09/2552 09:48:49
IP: 10.1.4.248
  ตอบ ขั้นตอนในการยกร่างข้อกำหนดของท้องถิ่น
1. ต้องดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาของท้องถิ่นของตนเองเสียก่อนเพื่อให้ทราบปัญหาที่มีสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่นตนเองว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อเลือกปัญหาที่ต้องการแก้ไขเป็นลำดับแรก

2.ดำเนินการพิจารณาด้านเทคโนโลยี่ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา

3.พิจารณายกร่างข้อบัญญัติของท้องถิ่นเรื่องที่จะแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงบัญญัติของกฎหมายที่ให้อำนาจไว้เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ทั้งนี้อาจตั้งเป็นคณะกรรมกายกร่าง โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เช่น เกษตร อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ฯลฯ

4. หากมีการดำเนินการในทางปฏิบัติสามารถดำเนินการได้ดังนี้
4.1 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่เกียวข้องกับความต้องการในการแก้ปัญหาและความคิดเห็นที่เป็นไปได้ในการกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ
4.2 เปิดการทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับข้อบัญญัติที่จะออกมาบังคับใช้เพื่อให้ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและความต้องการทราบในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

5. การเสนอร่างข้อบัญญัติของท้องถิ่เพื่อเข้าสู่สภาพท้องถิ่น ต้องเตรียมข้อมูลต่าง หลักการที่จำเป็นต้องเสนอร่าง พร้อมเหตุผลการเสนอร่างเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกอบกับข้อคิดเห็นของประชาชนที่ทำประชาพิจารณ์ที่ผ่านมาเพื่อเสนอให้สภาพท้องถิ่นพิจารณา

6.กรณ๊ที่ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ผ่านการพิจารณาของสภาท้องถิ่นแล้ว และได้มีการประกาศใช้บังคับแล้ว ต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติของท้องถิ่นเพื่อชี้แจงให้ประชาชน ผู้ประกอบกิจการเกิดความเข้าใจในข้อบัญญัติของท้องถิ่นที่จะนำไปบังคับใช้และเหตุผลความจำเป็นซึ่งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ราชการส่วนท้องถิ่นทุกท้องถิ่นต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจในท้องถิ่นของตนเอง

 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
รายละเอียด*
โดย*
E-mail*
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    
คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
 
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข