Thai

Eng

ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
Login Intranet กรมอนามัย
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคเบื้องต้น(ภายหลังภาวะน้ำท่วม) ออกกำลังกาย... คลายหนาว ระวังภัยมืดในกระเช้าปีใหม่ เค็กคุกกี้ ดูทั้งหมด
 
  สรุป การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 11 มีนาคม 2558
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตสื่อมัลติมีเดียแบบโมชั่นกราฟฟิก"
  สรุปการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
  วาระและเอกสารการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
  สรุปการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
อ่านทั้งหมด
 
ระบบฐานข้อมูลของผู้รับบริการ
Open-ID
แสดงความคิดเห็น
ท่านรู้จักสายด่วน 0-2590-4000 สายด่วนสุขภาพกรมอนามัยหรือไม่
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
 
  ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตราฐานงานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด โครงการดูแลสุขภาพแม่และเด็กปฐมวัย อย่างมีคุณภาพในเขสุขภาพที่ 5 ปี 2558 (21/03/2558)
  รองอธิบดีกรมอนามัย นิเทศงานศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ไตรมาส2 ปี 58 (21/03/2558)
  กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประเมินผลลัพธ์สุขภาพ" (21/03/2558)
  ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสดใส ใส่ใจสุขภาพ รุ่นที่ 1 (21/03/2558)
  ศูนย์อนามัยที่ 10 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมพลศึกษา (21/03/2558)
อ่านทั้งหมด
 
   
 
 
 
 
 ปฏิทินกิจกรรม
ระบบจดหมายอิเล็กทรอ
นิกส์กลางเพื่อการสื่อสาร
ในภาครัฐ
Login >>
สมัครขอใช้งานอีเมล์
วิธีแก้ปัญหาการใช้ mailgothai
การส่งเอกสารเพื่อเปิดใช้อีเมล์
มีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ สันติชัย โทร 0-2590-4290
สอบถามได้ที่ คุณศรัณยู / คุณธนพล
โทร 0-2590-4293
กรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย
Banner นิเทศกรมอนามัย
ระบบการประชุมกรมอนามัย
การพิมพ์หนังสือราชการกรมอนามัย ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย
DHIA ระเบียงคุณธรรม กรมอนามัย
ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย IT-Zone
สู่ความสำเร็จ E-Service กรมอนามัย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ASEAN
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ก.พ.ร. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สายด่วน 1111
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Copyright 2012 Department of Health : Ministry of Public Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000