ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
-  แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2526
-  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2538
-  พ.ศ.2531 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
-  พ.ศ.2533 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
-  พ.ศ.2535 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
-  พ.ศ.2538 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
-  พ.ศ.2544 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-  พ.ศ.2547 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
-  พ.ศ.2551 เหรียญจักรพรรดิมาลา
-  พ.ศ.2552 มหาวชิรมงกุฎ
-  1 ต.ค. 2535 – 8 เม.ย. 2539 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
-  9 เม.ย. 2539 – 31 มิ.ย. 2540 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
-  1 ก.ค. 2540 – 11 พ.ค. 2543 ผู้อำนวยการส่วนออกกำลังกาย
-  12 พ.ค. 2543 – 27 ส.ค. 2546 ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.กำแพงเพชร
-  28 ส.ค. 2546 – 9 ม.ค. 2550 ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.นครสวรรค์
-  10 ม.ค. 2550 – 11 เม.ย. 2550 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จ.สระแก้ว
-  12 เม.ย. 2550 – 18 ม.ค. 2556 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จ.กำแพงเพชร
-  19 ม.ค. 2556 – ปัจจุบัน รองอธิบดีกรมอนามัย
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข