ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
-  อนุมัติบัตรสาขาทันตสาธารณสุข ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2546
-  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2528 - 2529
-  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2517 - 2522
-  พ.ศ.2539 ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
-  พ.ศ.2548 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.ภ.)
-  พ.ศ.2553 ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
-  พ.ศ.2556 ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 
-  พ.ศ.2523 อาจารย์ระดับ 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-  พ.ศ.2524 ทันตแพทย์ระดับ 4 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
-  พ.ศ.2525 ทันตแพทย์ระดับ 5 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
-  พ.ศ.2532 ทันตแพทย์ระดับ 6 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
-  พ.ศ.2533 ทันตแพทย์ระดับ 7 วช. กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
-  พ.ศ.2535 ทันตแพทย์ระดับ 8 วช. กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
-  พ.ศ.2536 หัวหน้าฝ่ายทันตกรรมป้องกัน กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
-  มี.ค.2547 - ต.ค.2556 ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข สำนักทันตสาธารณสุข
-  พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน รองอธิบดีกรมอนามัย
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข