Thai

Eng

ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
Login Intranet กรมอนามัย
     

1

2

3

4

5

6

7

8

  การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคเบื้องต้น(ภายหลังภาวะน้ำท่วม) ออกกำลังกาย... คลายหนาว ระวังภัยมืดในกระเช้าปีใหม่ เค็กคุกกี้ ดูทั้งหมด
 
  สรุปการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 8/2557_19มีค57
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 19 มีนาคม 2557
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาทักษะเครือข่ายเฝ้าระวังและตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง"วันที่ 4-6 มีนาคม 2557
  สรุปการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่7_24 ก.พ. 57
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 7/2557_24กพ57
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินและการติดตามประเมินผลกรมอนามัย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น หลักสี่ กรุงเทพฯ
  สรุปการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 6/2556_23มค57
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 
  HEALTH HOT NEWS เรื่อง...รณรงค์ล้างส้วมรับวันสงกรานต์ 57 (21/04/2557)
  ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เทศบาลเมืองพัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ 57 (18/04/2557)
  ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี สืบสานประเพณีไทย จัดงานสงกรานต์ ผ้าไทยและลายดอก ประจำปี 2557 (18/04/2557)
  ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง ปี 2557 (18/04/2557)
  ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี กรมอนามัยร่วมกับบริษัท วี อาร์ แฮนด์เดิล จำกัด และพันธมิตรหลายองค์กร ส่งมอบ ส้วมสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ จ.กาญจนบุรี (18/04/2557)
อ่านทั้งหมด
 
   
 
 
 
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนพัฒนาข้าราชการกมอนามัยไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (31/03/2557)
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนพัฒนาข้าราชการกมอนามัยไปศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (31/03/2557)
  ประกาศรับสมัครหน่วยงานรับทุนหลักโครงการเอดส์และวัณโลก ด้วยการสนับสนุนจากกองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย ในระบบ New Funding Model (21/03/2557)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) (03/02/2557)
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประเมินความเหมาะสมในการรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม) (28/01/2557)
อ่านทั้งหมด
 
หน้าหลัก >> โครงสร้างกรมอนามัย

โครงสร้างกรมอนามัย
29. ศูนย์ห้องปฏิบัติการ
8. สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
7.กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
9. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
6. สำนักโภชนาการ
4. สำนักทันตสาธารณสุข
1. สำนักงานเลขานุการกรมอนามัย
2. กองการเจ้าหน้าที่
3. กองคลัง
5. กองแผนงาน
10. กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
11. - 22. ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12
23. สำนักส่งเสริมสุขภาพ
24. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
25. กลุ่มตรวจสอบภายใน
26. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
27. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
28. สำนักที่ปรึกษา

หน้า : [1]
 
ระบบจดหมายอิเล็กทรอ
นิกส์กลางเพื่อการสื่อสาร
ในภาครัฐ
Login >>
สมัครขอใช้งานอีเมล์
วิธีแก้ปัญหาการใช้ mailgothai
การส่งเอกสารเพื่อเปิดใช้อีเมล์
มีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ สันติชัย โทร 0-2590-4290
สอบถามได้ที่ คุณศรัณยู / คุณธนพล
โทร 0-2590-4293
กรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย
Banner นิเทศกรมอนามัย
ระบบการประชุมกรมอนามัย
การพิมพ์หนังสือราชการกรมอนามัย ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย
DHIA ระเบียงคุณธรรม กรมอนามัย
ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย IT-Zone
สู่ความสำเร็จ E-Service กรมอนามัย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ASEAN
ระบบฐานข้อมูลของผู้รับบริการ
ท่านรู้จักสายด่วน 0-2590-4000 สายด่วนสุขภาพกรมอนามัยหรือไม่
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ก.พ.ร. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สายด่วน 1111
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Copyright 2012 Department of Health : Ministry of Public Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000