ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมงานรักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ ครั้งที่ 11
อ่าน 165 ครั้ง
อธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
อ่าน 197 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา "จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแกนนำสุขภาพ (Health Leader)"
อ่าน 168 ครั้ง
วันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2560 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐศิริพงศ์ ผตร. เขตสุขภาพที่ 11 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสพอุทกภัย
ผตร.เขตสุขภาพที่ 11 ประชุมสรุปสถานการณ์ อุทกภัยภาคใต้
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์มอบสิ่งของพระราชทานใก้แก่ราษฏรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจาปี 2560
Daycare ศอ.7 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 60
ศอ.7 จัดประชุมวิชาการ เรื่อง จริยธรรมกับการทำงานให้มีความสุข
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมพัฒนาคุณภาพบริการ พร้อมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงพยาบาล
อ่าน 144 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อบรมการใช้งานระบบ PACS และเอกซเรย์ระบบดิจิตอล
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จัดประชุมแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และการจัดทำค่ากลางที่คาดหวัง
อ่าน 1142 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่คัดเลือกเครือข่ายเด็กไทยฟันดีตัวแทนเขต 9
อ่าน 179 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ มอบเสื้อชูชีพช่วยเหลือภาคใต้
อ่าน 240 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ อบรม "เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว (ครู ก)"
อ่าน 165 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุม "โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เขตสุขภาพที่ 3"
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ มอบชุดนิทาน "ตามคำพ่อ"
อ่าน 178 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โมเดลการค้นหาและดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและการลดมารดาตายในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมโครงการเด็กไทยรุ่นใหม่แข็งแรง สมองดี พร้อมเรียนรู้กิจกรรม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข