ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ขอแสดงความยินดี ปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบ ในเขตสุขภาพที่ 6 ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2559
อ่าน 132 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีผลงานวิชาการ "การสังเคราะห์การดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 6" (Poster Presentation) ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานวิชาการดีเด่นอันดับ 2
อ่าน 156 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีผลงานวิช่าการ "ผลของการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเชิงรุกในพื้นที่รอบเขตอุตสาหกรรมปิโตเคมี กรณีศึกษาจังหวัดระยอง" ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานวิชาการดีเด่นอันดับ 1
อ่าน 135 ครั้ง
ขอแสดงความยินดี ผลงานวิชาการ "สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย" ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานวิชาการดีเด่นอันดับที่ 3
อ่าน 121 ครั้ง
นมแม่ สร้างพัฒนาการสมวัยเด็กชาวไทยภูเขา
ร่วมรณรงค์การใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: การอบรมหลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะอ้วน(DPAC)
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: ตรวจประเมินสถานบริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(Fitness)และสวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: สัมภาษณ์รายการวิทยุเรื่องประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: วิทยากรให้ความรู้ สาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่องสมองเสื่อมและการบริหารสมอง
ศอ.7 ส่งเสริมทักษะในการแปรงฟันที่ถูกวิธี 3อ 2ส 1ฟ
ศอ.7 ร่วมงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ศูนย์อนามัยที่ 9 เตรียมจัด รักแม่สุดพลัง สานสัมพันธ์แม่ลูก รับสัปดาห์นมแม่ และถวายราชสดุดี 12 สิงหามหาราชินี
อ่าน 135 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จับมือเครือข่าย จัดอบรม Care Giver
อ่าน 313 ครั้ง
ถ่ายทอดองค์ความรู้เครื่องกรองน้ำ ณ บ้านพะตี้หม่อโจและบ้านตะโต๊ะโกร
เฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาภูเขา เพื่อนำดื่มที่ปลอดภัยและนำใช้ใสสะอาด
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูงจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สวทช เพื่อพัฒนาระบบคลังดิจิตอล
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูงรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข