ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
กรมอนามัยโคราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเส้นทางสู่ความสำเร็จองค์กรต้นแบบไร้พุง
อ่าน 233 ครั้ง
ครบรอบ 51 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.)
อ่าน 220 ครั้ง
ศูนย์อนามัยทีี่ 1 เชียงใหม่ อบรมแนวทางยกร่างข้อกำหนดทิ้งถิ่นและการบังคับใช้ กฎหมายตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535
อ่าน 211 ครั้ง
"อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน"
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมกับสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย เข้าตรวจประเมินส้วมสาธารณะที่ได้รับการพิจารณาเบื้องต้นในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพก้าวไกลเด็กไทย เด็กไทยเติบโต สมวัย สายตาดี สมองดี คิดดี มีทักษะชีวิต
“รวมพลังขับเคลื่อน สังคมผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”
ศูนย์อนามัยที่ 11 :ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร รพ คุระบุรีชัยพัฒน์
ศูนย์อนามัยที่ 11 :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จัดโครงการมหกรรมรณรงค์ “ต่อสู้ครั้งสุดท้าย ปิดฉากภัยร้ายไข้เลือดออก”
ศูนย์อนามัยที่ 11 : การสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองปากพนัง
ศูนย์อนามัยที่ 11 :โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี
ศูนย์อนามัยที่ 11ประเมินรับรองมาตรฐาน โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนบ้านกลาง
ศูนย์อนามัยที่ 11 :ทันแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชม โครงการ การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอาหารว่างและเครื่องดื่มในโรงเรียนประถมศึกษา เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี พื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย"
อ่าน 211 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: ข่าวให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพประจำปี
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ ประชุมทีมประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 13 ครั้งที่ 1/2559
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 100 ตำบลต้นแบบกรมอนามัย"
กรมอนามัยโคราช ออกคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดีเขตนครชัยบุรินทร์ สู่เวทีระดับประเทศ
อ่าน 217 ครั้ง
อธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยมบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล จ.สกลนคร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข