ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
มิติด้านสุขภาพ...สู่มิติการเรียนรู้เด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 0 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและการฟื้นคืนชีพของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศอ.6
อ่าน 0 ครั้ง
ศอ.6 ร่วมกันวางแผนการทำงานระหว่างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนสังกัด กก.ตชด.ที่ 11 จันทบุรี
อ่าน 0 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
อ่าน 2 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมการถ่ายทอดนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0 ระดับเขตสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ด้านอนามัยการเจริญพันธ์ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องการสนทนาสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนร้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเขตสุขภาพที่ 1
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) รุ่นที่ 2
ศอ.10 อุบลฯ จัดอบรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน ปี 2561
ศอ. 10 อุบลฯ ปลูกต้นการบูร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข
ศอ. 10 อุบลฯ ต้อนรับคณะเยี่ยมเสริมพลังงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศอ.10 อุบลฯ จัดอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager)
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบประปาและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค
ศึกษาดูงานหัวข้อ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ทันตสาธารณสุข
อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน
การอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (care manager) ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการบรูณาการตำบุลต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยใช้ค่ากลาง
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมเยี่ยมพัฒนาโรงพยาบาลค่ายกาวะลาตามเกณฑ์คุณภาพ
อ่าน 8 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข