ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ออกพื้นที่ให้ความรู้ผู้สูงอายุเรื่องการฝึกบริหารสมองกับสมาชิกชมรมผู้สูง อายุตำบลปากโทก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS: Advanced Cardiovascular Life Support )
นิสิตทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์ฯ ศึกษาดูงานศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
อ่าน 227 ครั้ง
ภาคีเครือข่ายตำบลนมแม่....ในเขตบริการสุขภาพที่ 6 โชว์ผลงานการขับเคลื่อน ตำบลนมแม่ อย่างยั่งยืน
อ่าน 231 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ร่วมต้อนรับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ศูนย์อนามัยที่ 10 ร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพ ในงานครบรอบการก่อตั้ง 50 ปี สถานีวิทยุ ม.ก เชียงใหม่
อ่าน 231 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ แนะนำเรื่องสมุนไพร...ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย
อ่าน 146 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดูแลผู้สูงอายุ อบรมการดูแลผู้สูงอายุโดยอาสาสมัคร
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ยามมกุฎราชกุมาร
อ่าน 137 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมพิธีเปิดตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง
อ่าน 170 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดประชุมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
กินดี..สุขภาพดีด้วย..รหัส 6:6:1 ลดหวาน มัน เค็ม
ศูนย์อนามัยที่ 1 ประชุมนิเทศงานเก็บข้อมูลในการตรวจราชการ และนิเทศงานระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดการประชุมการพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลรองรับประชาคมอาเซียน
สถานอนามัยเด็กกลาง ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟูลออไรด์ ครั้งที่ 2/2557 ห้องเรียน 6-9 โดย ทันตแพทย์จากศูนย์อนามัยที่ 1
Mr.Chador Wangdi นักวิชาการสาธารณสุขจากประเทศภูฏาณ เข้าดูงานที่ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานอนามัยเด็กกลาง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น สร้างความเข้าใจ "อาชีวอนามัยและการป้องกันอุบัติภัยจากการทำงาน"
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ในการประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น พัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก ผ่านระบบ DHS
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ส่งทีมลงประเมินโรงเรียนระดับเพชร ค้นหาตัวแทนระดับเขตสู่ระดับประเทศ
อ่าน 291 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 [130] 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข