ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ขับเคลื่อนโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานพิธีส่งมอบและเปิดป้ายส้วมสุขอนามัย ศศช.บ้านมืดหลอง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดประชุมด้านสุขาภิบาลอาหาร
อ่าน 314 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี รวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ร่วมถวายพระพรฯ
อ่าน 256 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมงานสัปดาห์มอบของขวัญปีใหม่ แด่ผู้สูงอายุ ปี 2558 เขตนครชัยบุรินทร์
อ่าน 324 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี รณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ “ ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร” เพื่อป้องกันมะเร็ง เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี "ชาวบูรพารวมใจปั่นเพื่อพ่อ จากวัง..สู่วัง..
อ่าน 370 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้แก่หน่วยบริการ และสถานบริการ
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมอบรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 9
อ่าน 256 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่ พ่อหลวง ในวโรกาส 5 ธันวามหาราช
อ่าน 266 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล (ช่วงค่ำ)
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล (ช่วงเช้า)
กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการ แพทย์ 2551
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดอบรมการเป็นผู้ให้คำปรึกษา (Instructors) การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดชุมชนต้นแบบในการแก้ไขปัญหาวันรุ่น 5 จังหวัด
สถานอนามัยเด็กกลาง ศูนย์อนามัยที่ 1 เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ ในโครงการ การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อ "ห้องเรียนคุณภาพ"
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย ร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ. ศูนย์แพทย์ 904 ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
สถานอนามัยเด็กกลาง ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย สสจ.พระนครศรีอยุธยา สสอ.ภาชี โรงพยาบาลภาชี และภาคประชาชน ร่วมจัดงานรณรงค์ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อสู่สุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช
ศูนย์อนามัยที่ 1 โดยนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 [141] 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข