ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำประปา เเละน้ำบาดาล โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีบ่อขยะ ต.คลองสะเเก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดประชุมภาคีเครื่อข่ายตลาดสดน่าซื้อ และชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร เขต 1
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดงานร่วมสืบสานสงกรานต์ไทย
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนพ่อแม่ แบบ BBL ระหว่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 กับ สโมสรโรตารี่สาธร โดยการสนับสนุนของ OKMD
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1,3,4 จัดประชุมเพื่อเตรียมการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อภาคเหนือ
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ขอเฃิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
อ่าน 184 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี “ สานฝัน รร.วัดศรีเมือง จ.สมุทรสาคร มุ่งมั่นสู่เพชรระดับประเทศ ”
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดงาน 12 มีนาคม สถาปนากรมอนามัย และสัปดาห์ลดการกินเค็ม เพื่อรณงค์ให้ประชาชนมีความตื่นตัวและรับรู้ถึงอันตรายของการกินเค็ม
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เปิดให้เจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี เข้าศึกษาดูงาน ด้านผู้สูงอายุ ด้านวัยเรียนและเยาวชน และด้านออกกำลังกาย และทางศูนย์ฯ ได้พาไปดูงาน ที่โรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เชิญชวนล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ เพื่อลดความเสี่ยงของการใช้ส้วมสาธารณะและเพื่อสงเสริมสุขภาพของประชาชน
อ่าน 209 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ส่งมอบความสุขเทศกาลปีใหม่ไทย...ใช้ส้วมให้ปลอดภัย
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดประชุมการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ประชุมการติดตามการดำเนินงานจากการนิเทศงาน
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก บันทึกเทปรายการสารคดีสุขภาพดี เริ่มต้นที่ตัวเรา เรื่อง "การดูแลรักษาสุขภาพ การเลือกรับประทานอาหารป้องกันโรคในฤดูร้อน"
กลุ่มพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรดูแลสุขภาพเด็กในชุมชน สำหรับ อสม. โดยเป็นการปรับภารกิจการจัดการปัญหาเอดส์
อ่าน 109 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพะเยา
อ่าน 123 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงาน สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
อ่าน 89 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี รองอธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยมนิเทศงานฯ ศอ.3
อ่าน 130 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ โดยนายแพทย์จิรัตน์ ตั้งฐิตวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเป็นภาษาอังกฤษ แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากประเทศบังคลาเทศ ในหัวข้อเรื่อง "program Family Planning in Health Promoting Hospital"
กลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดอบรมเรื่อง "การพัฒนามาตรฐานงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล" ณ สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 [158] 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข