ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในเขตบริการสุขภาพที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดอบรมเทคนิคการพัฒนาโรงเรียนก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ "ชาวศูนย์อนามัยฟันดีที่ 1 เล๊ย..."
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดีปราชญ์ชาวบ้านจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนรัง-บูรพาบุคคลต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมจากกรมอนามัย ปี 2557
อ่าน 183 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อ่าน 138 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รณรงค์ให้ความรู้เรื่องไอโอดีน ในงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แก่ประชาชน
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ โรงพยาบาลสาขา (สถานอนามัยเด็กกลาง) จัดการประชุมแก้ไขภาวะเสี่ยงและทุพโภชนาการ เรื่อง "กินตามวัย เด็กไทยแข็งแรง"
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ประชุมชี้แจงการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ครั้งที่ 1/2557
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เป็นวิทยากร อบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้หลัก 3อ.ให้กับ สคร.7
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ โรงพยาบาลสาขา สถานอนามัยเด็กกลาง ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปกครอง เรื่อง "รู้เท่าทันอารมณ์ลูก"
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลสาขา สถานอนามัยเด็กกลาง ศูนย์อนามัยที่ 1
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2557 และการบูรณาการทำงาน Training Center
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดอบรมบุคลากรสาธารณสุข เรื่องการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดห้องเรียนสร้างความคุ้นเคยกับน้ำในเด็ก (KID’S SWIMMING POOL 07)
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รองอธิบดีกรมอนามัย นิเทศงานรอบที่2
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ใส่ใจ ห่วงใย ให้บริการตรวจสุขภาพ ภาคีเครือข่าย
อ่าน 162 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี สอนและสาธิตการวายน้ำให้กับเด็ก ครูพี่เลี้ยง ผู้ปกครอง ของเด็กในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การวาดภาพ"เด็กไทยแข็งแรง มีสุข ด้วยการออกกำลังกาย"
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดประชุมสนับสนุนอำเภอสุขภาพดี ปี 2557
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ โดยกลุ่มจัดการความรู้ฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 [162] 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข