ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดการอบรมพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔ ด้าน ในโรงพยาบาล ภาคบ่ายเป็นการให้ความรู้เจ้าหน้าที่ระดับบริหารในการดูแลและควบคุม
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ แสดงความยินดีครบรอบ 54 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
อ่าน 510 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนดูแลผู้สูงอายุ อบรมเสริมศักยภาพทีมวิทยากรดูแลผู้สูงอายุ
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น พบ บุคลากร
สถานีอนามัยเด็กกลาง โรงพยาบาลสาขา ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ครั้งที่ 7 (นิทานกับผ้า และลูกกินยากทำอย่างไร)
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดการประชุมเพื่อถอดบทเรียนผู้ตรวจราชการ และนิเทศงานศูนย์อนามัยที่ 1
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดการอบรมพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 ด้านในโรงพยาบาล
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุม การพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถมุ่งสู่ประสิทธิภาพในการทำงานยุคใหม่
อ่าน 359 ครั้ง
กระทงที่คุณเลือก...บอกสิ่งที่คุณเป็น
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานระบบคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
อ่าน 276 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน
อ่าน 317 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมต้อนรับรองอธิบดีกรมอนามัยและคณะนิเทศงาน พร้อมร่วมประดิษฐ์กระทงรักษ์สิ่งแวดล้อมต้นแบบ
อ่าน 305 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ได้จัดการประชุมรับโล่และเกียรติบัตร การประชุมพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางกระบวนทัศน์ใหม่ ปี 2557
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพ เข้าร่วมประชุม Video Conference เรื่อง "การกำจัดขยะมูลฝอยกับเทคโนโลยีที่พัฒนาต้องสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ประชุมคัดเลือกคนดีศรีอนามัยประจำปี 57
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น "ฝากครรภ์คุณภาพ คลอดปลอดภัย เด็กเติบโตพัฒนาการสมวัย ไร้โรคา IQ EQ ดี เด็กวัยเรียน วัยรุ่น มีทักษะชีวิตดี"
อ่าน 303 ครั้ง
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส จ.อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 1 เข้าร่วมการประชุม "ปกป้อง IQ เด็กไทย จากภัยสารตะกั่ว" ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดประชุมภาคีเครือข่ายสัญจรเขต 1 ร่วมกับภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อ และชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารเขต 1 จ.อ่างทอง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 [165] 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข