ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 9 นำทีมแถลงเปิดโครงการ มหัศจรรย์ 1,000 วันแรก มหัศจรรย์แห่งชีวิต เขตนครชัยบุรินทร์
อ่าน 92 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์เรียนรู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอาหารโภชนาการและสุขภาพ เพื่อเด็กไทยแก้มใส เขตสุขภาพที่ 4
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ศึกษาดูงานกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
อ่าน 37 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
อ่าน 43 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ เขตสุขภาพที่ 8
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ร่วมกับโรงพยาบาลน้ำโสม และบริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด ร่วมกันจัดงานโครงการโฮมฮักรักลูกหลานโภชนาการ
อ่าน 132 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุม “ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพ”
อ่าน 115 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการอาหารโภชนาการและสุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจร ภายใต้โครงการเด็กไทยแก้มใส
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมฟื้นฟูระบบการเฝ้าระวังโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และการเจริญเติบโตเด็กปฐมวัย
ศอ.10 อบ. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเฝ้าระวังสุขภาพผู้สูงอายุสำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพที่ 10 สู่ความเป็นเลิศ Smart Surveyor
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพฯสู่ความเป็นเลิศ เขตสุขภาพที่ 9
อ่าน 43 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ร่วมตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2
อ่าน 48 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ
ศึกษาดูงานสวนสมุนไพร ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
การอบรมพัฒนาศักยภาพ (ครู ข) เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันสภาวะสมองเสี่อมในผู้สูงอายุ
เขตสุขภาพที่ 3 จัดประชุม "ทบทวนปรับปรุงต่อยอด ร่างแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคสู่ความเป็นเลิศ"
อ่าน 40 ครั้ง
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ : นำเสนอนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มชาติพันธุ์ ในงานประชุม PP ภาคเหนือ
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพฯ ณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ : สร้างสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายงานสุขภาพ สสจ. จันทบุรี
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพคนชายขอบ และแรงงานข้ามชาติในเขตเมือง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข